Сажетак прописа везаних за процес континуиране едукације и обнављање лиценце

Поштоване колеге и колегинице,

у непосредном контакту са чланством огранка Београд уочила сам потребу да зарад лакше комуникације и разумевања законску регулативу процеса везаних за издавање, обнављање и одузимање лиценце као и за континуирану медицинску едукацију коју у оригиналу можете пронаћи на овом сајту прикажем на једноставнији и сажетији начин. Надам се да Вам овај сажетак може послужити као користан скраћени водич.

САЖЕТАК ПРОПИСА ВЕЗАНИХ ЗА ПРОЦЕС КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца се издаје на период од седам година и може се обновити ако је у процесу континуиране едукације здравствени радник у периоду важења лиценце (7 година) стекао 168 бодова, односно 24 бода годишње. Изузетно од овога здравствени радник којем је КМСЗТС издала лиценцу до 30. јуна 2009. године, није обавезан да похађа програме континуиране едукације у периоду прве године важења лиценце.

Континуирана едукација подразумева различите врсте стручног усавршавања кроз учешће на конгресима, симпозијумима и другим облицима стручних скупова, учешће на курсевима, семинарима, путем студијских боравака, објављивањем чланака у стручним и научим часописима или публикацијама и решавањем тестова у писменој или електронској форми.

Акредитацију програма континуиране едукације врши Здравствени савет Србије четири пута у току године. Ближе информације о томе који су програми акредитовани, те информације везане за поступак акредитације програма могу се добити на телефон 011/3616244, на сајту Здравственог савета www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs или на сајту КМСЗТС www.kmszts.org.rs

Од 168 бодова, најмање 50% бодова треба да буде из области за коју је здравственом раднику издата лиценца, а осталих 50% бодова може бити и из других области које се односе на делатност коју здравствени радник обавља.

Укупан број бодова мора бити скупљен из више различитих програма континуиране едукације.

Прва половина годишње укупне суме бодова (12 бодова годишње) мора бити стечено у оквиру програма континуиране едукације који се спроводе у здравственој установи или приватној пракси у којој је здравствени радник запослен. За здравственог радника који је запослен у здравственој установи примарне здравствене заштите и приватној пракси ово може бити било који програм континуиране едукације који се спроводи у општини или у управном округу, а који је добио одговарајућу акредитацију од стране Здравственог савета Србије. Друга половина годишње укупне суме бодова (других 12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима континуиране едукације који се спроводе ван здравствене установе и приватне праксе у којој је здравствени радник запослен и може бити на републичком или међународном нивоу, као и кроз друге облике континуиране едукације утврђене прописом о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.

Ако здравствени радник у току важења лиценце стекне више од 168 бодова, дозвољава му се да у наредни период важења лиценце пренесе 10 бодова.

Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, рок за испуњавање услова за обнављање лиценце продужава се за утврђени период мировања радног односа, и то у следећим случајевима:

  1. одлазак на одслужење, односно дослужење војног рока;
  2. упућивање на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, дипломатска, конзуларна и друга представништва;
  3. избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој организацији или на другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане даљи ради код послодавца.

Ако здравствени радник из оправданих разлога утврђених законом (боловање дуже од шест месеци, трудноћа и компликације у вези са одржавањем трудноће, породиљско одсуство и одсуство ради неге детета), није остварио услове за обнављање лиценце, рок за испуњавање услова за обнављање лиценце продужава се за период за који су трајали наведени разлози.

Председник ИО огранка Београд
Радмила Угрица