Изабрани органи и тела

Изабрани органи и тела

Радмила Угрица

e-mail: direktor@kmszts.org.rs

Средњу и вишу медицинску школу завршила је у Земуну а 2009. године стекла је звање струковне медицинске сестре на Високој струковној школи „Милутин Миланковић” у Београду. Радни стаж је започела на Другој хируршкој клиници Клиничког центра Србије и ту је радила наредних 19 година. Последњих 10 година ради у примарној здравственој заштити Дома Здравља Палилула. Функцију председника Извршног одбора огранка Београд у Kомори вршила је у два мандата, претходних 8 година.

На место директора КМСЗТС је изабрана 05.08.2014.г., a затим и реизабрана 14.07.2018. г. од стране више од 2/3 чланова IV сазива Скупштине КМСЗТС.

Спремна је да своје богато професионално искуство и знање уложи за добробит Kоморе и свих медицинских сестара и здравствених техничара. Визија Радмиле Угрице као директора је да Комора свим расположивим капацитетима кроз интензиван тимски рад, бољу комуникацију и разумевање унутар професије, те активнију сарадњу са свим институцијама државе допринесе враћању професије медицинских сестара и здравствених техничара на пиједестал који су медицинске сестре и здравствени техничари својим радом, искуством, хуманошћу и преданошћу заслужили.

Дрaгoслaв Итoв

е-mail: skupstina@kmszts.org.rs

Рођен 1967. године. Срeдњу медицинску школу завршио у Београду. Висoко образовање такође стекао у Београду у Висoкoj здрaвствeнoj шкoли струкoвних студиja где је 2014. гoдинe и дипломирао на спeциjaлистичким струкoвним студиje из oблaсти aнeстeзиje и рeaнимaциjе.

Вишe oд 30 гoдинa сe бaви ургeнтнoм мeдицинoм. У Грaдскoм зaвoду зa хитну мeдицинску пoмoћ Бeoгрaд рaдиo je скoрo нa свим пoзициjaмa, пoчeв oд мeдицинскoг тeхничaрa у eкипи зa сaнитeтски прeвoз бoлeсникa и хeмoдиjaлизу, мeдицинскoг тeхничaрa у eкипи oпштe нaмeнe, вишeг мeдицинскoг тeхничaрa у спeциjaлизoвaнoj реаниматолошкој eкипи хитнe пoмoћи кao и нa рукoвoдeћим пoзициjaмa, глaвнoг диспeчeрa у триjaжнo-дистрибутивнoм цeнтру Зaвoдa, oдгoвoрнoг мeдицинскoг тeхничaрa Eдукaциoнoг цeнтрa Зaвoдa, глaвнoг мeдицинскoг тeхничaрa зa кoнтинуирaну мeдицинску eдукaциjу и стручнo усaвршaвaњe кадрова Завода и глaвнoг тeхничaрa Зaвoдa.

Кoнтинуирaнo сe усaвршaвa oд пoчeткa свoje рaднe кaриjeрe. Успeшнo je зaвршиo нeкoликo шкoлa кaрдиoпулмoнaлнe рeaнимaциje кao и нa дeсeтинe сeминaрa и курсeвa углaвнoм из oблaсти ургeнтнe мeдицинe и oргaнизaциje здрaвствeнe службe.

Члaн je вишe струкoвних aсoциjaциja у кojимa aктивнo учeствуje у свим сeгмeнтимa њихoвoг рaдa, пoчeв oд oргaнизaциje стручних скупoвa, изрaдe aкaтa дo спрoвoђeњa кoнтинуирaнe мeдицинскe eдукaциje. Зa изузeтaн дoпринoс у oснивaњу и успeшнoм рaду aсoциjaциja дoбитник je брojних признања, пoвeљa и зaхвaлницa.

Aутoр je и кoaутoр 5 стручних публикaциja (3 прaктикумa зa студeнтe Висoкe здрaвствeнe шкoлe струкoвних студиja у Бeoгрaду, приручникa зa мeдицинскe сeстрe-тeхничaрe из oблaсти рeaнимaциje и једне стручне мoнoгрaфиje) кao и прeкo 50 стручних рaдoвa кojи су oбjaвљивaни и прeзeнтoвaни нa стручним скупoвимa. Oд 2009. гoдинe кao aкрeдитoвaни прeдaвaч Здрaвствeнoг сaвeтa Србиje, aктивнo учeствуje у aкрeдитoвaним прoгрaмимa кoнтинуирaнe мeдицинскe eдукaциje здрaвствeних рaдникa из здрaвствeних устaнoвa Бeoгрaдa и Р. Србиje. Као акредитовани прeдaвaч до сада је акредитовао прeкo 60 прoгрaмa кoнтинуирaнe eдукaциje oд кojих je свaки рeaлизoвaн у вишe нaврaтa тoкoм гoдинe.

Oд 2002. гoдинe je стручни сaрaдник нa oснoвним и спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa у Висoкoj здрaвствeнoj шкoли струкoвних студиja у Бeoгрaду нa прeдмeтимa – Ургeнтнa мeдицинскa пoмoћ сa нeгoм, Здрaвствeнa нeгa, Здравствена нега у примарној здравственој заштити и Кaрдиoпилмoнaлнo цeрeбрaлнa рeaнимaциja.

Од оснивања Кoмoре мeдицинских сeстaрa и здрaвствeних тeхничaрa Србиje је делегат Скупштине. У првoм сaзиву биo je сaмo дeлeгaт, у другoм члaн Упрaвнoг oдбoрa, у трeћeм зaмeник прeдсeдникa Упрaвнoг oдбoрa а сада у четвртом председник Скупштине Кoмoрe мeдицинских сeстaрa и здрaвствeних тeхничaрa Србиje.

Oд 2012. гoдинe рeшeњeм Mинистaрствa здрaвљa Р.Србиje je лицeнцирaни инструктoр - испитивaч из првe пoмoћи зa пoлaгaњe вoзaчкoг испитa.

Члaн је рeпубличкe стручне Кoмисиje Mинистaрствa здрaвљa Р.Србиje зa спoљни стручни нaдзoр из области здравствене неге.

Изабрани чланови Управног одбора КМСЗТС Србије:

 1. Никола Обрадовић, огранак Београд
 2. Милан Станојевић, огранак Београд
 3. Тања Стаматовић, огранак Београд
 4. Елизабета Петковић, огранак Београд
 5. Мира Пешић, огранак Београд
 6. Весна Имброњев, огранак Војводина – председник УО
 7. Драгана Допуђ, огранак Војводина
 8. Мирела Буцуљевић, огранак Војводина
 9. Мара Ракић, огранак Војводина
 10. Десанка Стојаков, огранак Војводина
 11. Александар Арсић, огранак Крагујевац
 12. Мирјана Јанковић, огранак Крагујевац
 13. Снежана Милутиновић, огранак Крагујевац
 14. Милисав Арсић, огранак Ниш – потпредседник УО
 15. Данијела Нешић, огранак Ниш
 16. Александар Јовановић, огранак Ниш
 17. Бранко Пантелић, огранак Ужице
 18. Љиљана Пауновић, огранак Ужице
 19. Радомир Митић, огранак Косово и Метохија

Председник Управног одбора КМСЗТС Србије

Весна Имброњев

е-mail: upravni_odbor@kmszts.org.rs

Специјалиста струковна медицинска сестра област јавног здравља, одбранила је специјалистички рад на Високој здравственој школи у Земуну 2013. године са радом „Пушење социомедицински проблем”.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 • 2013-2015: наставник, средња медицинска школа „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад,
 • 2005-данас: координатор промоције здравља у Центру за превентивне здравствене услуге Дома здравља „Нови Сад“ и руководилац Саветовалишта за одвикавање од пушења Дома здравља „Нови Сад“,
 • 2000-2005: служба поливалентне патронаже, Дом здравља „Нови Сад“,
 • 1994-2000: главна организациона сестра и инструментарка на хируршком програму и програму ендоскопије и лапароскопије, клиника „ХИГИОРИЦ”, Нови Сад,
 • 1984-1994: медицинска сестра - инструментарка на абдоминалној и гинеколошкој оперативној онкологији, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица,
 • 1982-1984: приправнички стаж, Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Од 2015 до данас предавач, ужа научна област Медицинске науке на Фармацеутском факултету, Нови Сад, Универзитета Привредна академија у Новом Саду на Основним струковним студијама здравствене неге, радне терапије и социјалне геронтологије.

Наставни предмети: основи здравствене неге; комуникације у здравству; превенција и унапређење менталног здравља; палијативна нега и онкологија и основи геријатрије;

Од 2017 г. до данас предавач, ужа научна област Медицинске науке на ИЦЕПС факултету, Београд на Основним струковним студијама здравствене неге, физиотерапије, радиологије и социјалне геронтологије.

Наставни предмети: основи здравствене неге; комуникације у здравству и основи геријатрије.

Аутор :Приручник „Основи здравствене неге” за студенте Основних струковних студија здравствене неге, радне терапије и радиологије.2016.г.

„СРЖ” – приручник савети за живот са раком, Фондација Траг, УСАИД, Друштво за борбу против рака Сомбор, 2015/2016.(аутор једног прилога о штетности пушења)

Активно учествовала на више Конгреса и Симпозијума у земљи и иностранству.

Реализатор више Пројеката са Управом за здравство Града Новог Сада, Покрајинским секретаријатом за здравство и Министарством здравља Србије.

Акредитован предавач Здравственог савета Министарства здравља Србије на више курсева и тестова за КМЕ.

ЧЛАНСТВО:
 • Савез здравствених радника Војводине
 • „Асоцијација за унапређење здравља” Нови Сад је од 2013.г. чланица НАЛОР-а (Националне Асоцијације оболелих од рака).
 • Члан РСК Министарства здравља Србије за онколошке пацијенте од 2016.г.
 • Комисија за унапређење квалитета рада медицинских сестара и здравствених техничара на територији АП Војводине, председница од 2017.г. до јула 2018.г.

Кроз свој рад у КМСЗТС ће настојати да кроз добру комуникацију, емпатију и тимски рад ради на унапређењу рада и угледа медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 1. Синиша Нешић, огранак Ниш – председник
 2. Драгица Милутиновић, огранак Београд - заменик председника НО
 3. Сандра Спајић, огранак Војводина - члан
 4. Дејан Милошевић, огранак Крагујевац - члан
 5. Лазар Новаковић, огранак Ужице - члан
 6. Благица Радовић, огранак Косово и Метохија - члан

Председник Надзорног одбора

Синиша Нешић

е-mail: nadzorni_odbor@kmszts.org.rs

Струковна медицинска сестра – техничар

ОБРАЗОВАЊЕ:
 • Средња медицинска школа “Др Миленко Хаџић“, Ниш;
 • Висока школа струковних студија, Ћуприја
КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
 • Од 1985. год. запослен у Специјалној психијатријској болници у Г. Топоници, данашњој Специјалној болници за лечење психијатријских болести. Са укупно тридесет две /32/ године радног стажа, сада као Главни медицински техничар Службе за болести зависности (алкохолизам и наркоманија)
 • Активни члан Коморе медицинских сестара и техничара у три сазива. У првом обављао функцију делегата Скупштине КМСЗТ. У другом као члан Управног одбора и у актуелном сазиву Председник Надзорног одбора КМСЗТ Србије.
 • Активан у тимовима као предавач у оквиру „Континуиране медицинске едукације“ свих здравствених профила у Удружењу здравствених радника „Едука“, при Савезу здравствених радника Републике Србије;
 • Добитник „Златног знака“, Републичког признања као Најбољи здравствени радник 2014. год.

Денис Томић – председник ИО огранка Београд

е-mail: ogranak_beograd@kmszts.org.rs

2001. године завршио Средњу медицинску школу у Земуну, а 2012. године Основне струковне студије I степена у Београду.

Од 2001. године ради у КБЦ „Бежанијска коса“, Београд.


Славен Кључар – председник ИО огранка Војводина

е-mail: ogranak_vojvodina@kmszts.org.rs; kmszts.ovo@gmail.com

Рођен 1964. године у Оџацима. Средњу медицинску школу, смер медицински техничар, завршава у Панчеву. Вишу медицинску школу је завршио у Земуну, смер виши радиолошки техничар. Високу школу струковних студија, смер струковни медицински радиолог завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну. Специјалистичке студије, област Савремене дијагностичке технике у радиологији, завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну.

Од 1986. године је стално запослен на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици. Обављао послове главног струковног радиолога Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Служби интервентне кардиологије - катетеризационе лабораторије срце.

Од 2016. године обавља послове у Управи Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Учествовао као аутор и коаутор у више стручних радова и пројеката из области Интервентне кардиологије.


Весна Јоцић – председник ИО Огранка Ниш

Контакт: 018/293 005

Рођена 1967. године у Лесковцу. Средњу медицинску школу је завршила у Нишу, а своје образовање наставила је на Вишој медицинској школи у Земуну где је стекла звање Струкована медицинска сестра – техничар. Целокупно образовање и радно залагање посветила је овој области и својим доприносом као активни предавач, учесник и организатор великог броја континуираних медицинских едукација у земљи али и на међународном нивоу, значајно је унапредила едукативне процесе и развој струке.

Ради у Дому здравља Ниш од 1996. године, а од 2008. у континуитету се налази на месту главне сестре ове установе. Као делегат у скупштинском сазиву КМСЗТС се налази терећи мандат, од чега два мандата обавља функцију председника Извршног одбора огранка Ниш.


Oља Богдановић, одговорно лице у Огранку Ужице, члан ИО Огранка Ужице

Oља Богдановић

Звање мастер професор предметне наставе за област здравствена нега стекла 2019. године на студијама Филозофског факултета на катедри за психологију ЦОН-а, Универзитет у Београду и дипломирана медицинска сестра на Факултету здравствених и правних студија Сингидунум 2019. године у Ваљеву, Универзитет у Београду. На Високој здравственој школи струковних студија у Земуну, Београду 2009. године стекла диплому струковна медицинска сестра, након средње медицинске школе у Ужицу 1990. године, образовни профил медицинска сестра техничар. Дипломирала на Учитељском факултету у Ужицу 2002. године, Универзитет у Крагујевцу, професор разредне наставе.

Запослена у Општој болници Здравственог центра у Ужицу од 1990. до 2009. године, а потом у Медицинској школи у Ужицу. Лиценцирани члан и делегат КМСЗТС од оснивања, члан Одбора за образовање и Посебног радног тела за акредитацију програма КЕ КМСЗТС до 2011. године. Члан ИО Огранка Ужице од 2018. године за златиборски округ.

Уз рад у здравственој и просветној делатности, аутор је великог броја стручних и оптше образовних семинара, курсева, стручних састанака, постер презентација, он лајн радова, едукатор у програмима КЕ акредитованим од Здравственог савета Србије, предавач и учесник на међународним конгресима, аутор и реализатор пројектних активности и Базара здравља у циљу превентиве здравља популације. Бави се хуманитарним радом.


Наташа Вељковић – председник ИО огранка Крагујевац

е-mail: ogranak_kragujevac@kmszts.org.rs; ogranak_kragujevac@yahoo.com

Рођена је 1972. године у Пожаревцу. Средњу медицинску школу завршила у Пожаревцу. Од 1991. године била у радном односу на Неуропсихијатриском одељењу Здравственог центра Бор у Неготину, а од 1993. године запослена у Здравственом центру Пожаревац на психијатријском одељењу, где остаје до фебруара 2002. године. Потом прелази у Службу трансфузије крви и исте године одлази у Београд где завршава специјализацију неопходну за рад у овој служби. Децембра 2013. године постаје главна сестра Службе за трансфузију крви.

Дипломирала је на Високој струковној школи у Земуну 2017. године.

Свој допринос дала је и на пољу континуиране медицинске едукације, те учествовала на више конгреса као аутор радова акредитованих од стране Здравственог савета Србије. Била је делегат огранка Крагујевац у III сазиву Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и члан Извршног одбора Огранка Крагујевац. На првој редовној седници IV сазива Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржаној 14.07.2018. године верификован је њен избор за председника Извршног одбора огранка Крагујевац.

Секретар је удружења Здравствених радника Браничевског округа и члан тима за едукацију Опште болнице Пожаревац. На предлог колега као способан организатор и особа која остварује добру комуникацију, носилац је, Сребрног и Златног знака који за допринос у раду додељује Удружење здравствених радника Браничевског округа.


Сретен Трајковић – председник ИО огранка Косово и Метохија

е-mail: ogranak_kim@kmszts.org.rs

Рођен 1971.године у Гњилану. Средњу медицинску школу завршио 1990. године у Гњилану, а V степен (трансфузиста) завршио 1996. године у Београду.

Дипломирао на економском факултету у Београду 2020. године.

Ради на позицији главног техничара Здравственог Центра Гњилане.

Ожењен је и отац двоје деце.

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КМСЗТС ИЗ ОГРАНКА БЕОГРАД

 1. Радмила Угрица
 2. Денис Томић
 3. Зорица Коцић
 4. Душица Биочанин
 5. Елизабета Петковић
 6. Снежана Васић
 7. Весна Николић
 8. Слађана Крстић
 9. Драгослав Итов
 10. Весна Шкодрић
 11. Оливера Живић
 12. Славица Савкић
 13. Немања Лукић
 14. Срђан Ћирић
 15. Љиљана Лучић
 16. Драгица Јевтић
 17. Горан Костић
 18. Никола Обрадовић
 19. Немања Кртинић
 20. Верица Трубајић
 21. Едвард Водишек
 22. Весна Стоименов
 23. Јованка Русић-Јешић
 24. Јованка Таноски-Пајчин
 25. Славица Ђорђевић
 26. Милена Волф
 27. Јелена Ранђеловић
 28. Надица Игњатовић
 29. Милорад Сребро
 30. Душанка Јелић
 31. Мира Пешић
 32. Љиљана Плавански
 33. Марио-Тадео Укмар
 34. Милош Јојић
 35. Љиљана Мицковић
 36. Снежана Медаковић
 37. Милена Јовановић
 38. Жељко Влаисављевић
 39. Загорка Ћирић
 40. Вера Пелемиш
 41. Милан Станојевић
 42. Тања Стаматовић
 43. Дарко Томић
 44. Срђан Деспотовски
 45. Милош Новичић
 46. Драгица Милутиновић
 47. Маја Матејић
 48. Сњежана Павловић
 49. Илија Петковић
 50. Горан Јанковић
 51. Мирјана Фемић
 52. Ружица Милановић
 53. Миланка Ранђеловић
 54. Дарко Илић
 55. Немања Димић
 56. Слободан Пешут
 57. Оливера Рогановић

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КМСЗТС ИЗ ОГРАНКА ВОЈВОДИНА

 1. Драгана Стевандић
 2. Богданка Гвозденовић
 3. Михајло Вукчевић
 4. Сандра Спајић
 5. Весна Имброњев
 6. Младенка Остић
 7. Драгана Допуђ
 8. Душка Обровачки
 9. Мирјана Симоновић
 10. Мара Ракић
 11. Мирела Буцуљевић
 12. Цвијета Јелић
 13. Љиљана Шпишак
 14. Бранка Бајић
 15. Десанка Стојаков
 16. Мирјана Васић
 17. Чедомир Катић
 18. Анита Соколи Вркић
 19. Андријана Сантовац
 20. Слађана Кнежевић
 21. Предраг Болорин
 22. Јасмина Ћојбашић
 23. Бранка Таталовић
 24. Драгана Грујић
 25. Јелена Беатовић
 26. Биљана Илић
 27. Борислава Стојановић
 28. Марија Бајић
 29. Биљана Кнежевић
 30. Боса Перкучин
 31. Александар Будишин
 32. Милица Шинка
 33. Јасмина Загорац
 34. Дубравка Николић
 35. Цвијета Николић
 36. Ана Јошановић
 37. Сандра Ђурић
 38. Милан Кончар
 39. Сузана Клецин
 40. Душица Перовић
 41. Наташа Ћургус
 42. Славен Кључар
 43. Марина Јокић
 44. Јованка Мирковић
 45. Станислава Антић
 46. Бранко Милић
 47. Јелена Ранисављевић
 48. Светозар Живић
 49. Катарина Ракићевић
 50. Јелена Кордић-Ковачевић

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КМСЗТС ИЗ ОГРАНКА УЖИЦЕ

 1. Горан Тодић
 2. Раде Веруовић
 3. Драган Спасенић
 4. Оливера Живковић - Дабић
 5. Оља Богдановић
 6. Тања Велисављевић
 7. Гордана Симовић
 8. Гојко Стефановић
 9. Љиљана Пауновић
 10. Славица Филиповић
 11. Снежана Маринковић
 12. Биљана Ћирић
 13. Драгана Боројевић
 14. Весна Гргуровић
 15. Драгана Панић
 16. Јован Павловић
 17. Јелена Антонић
 18. Ненад Живковић
 19. Лазар Новаковић
 20. Срђан Топаловић
 21. Бранко Пантелић

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КМСЗТС ИЗ ОГРАНКА КРАГУЈЕВАЦ

 1. Милица Станковић
 2. Гмитровић Валентина
 3. Владимир Петковић
 4. Наташа Вељковић
 5. Славица Ђорђевић
 6. Нена Милошевић
 7. Анкица Јаковљевић
 8. Наташа Јевтовић
 9. Немања Предојевић
 10. Филип Виријевић
 11. Гордана Живановић
 12. Данијела Радоичић
 13. Жељко Јаблановић
 14. Владанка Степановић
 15. Валерија Милић
 16. Снежана Милутиновић
 17. Снежана Михајловић
 18. Миладија Дробњак
 19. Данијела Чоловић
 20. Селма Тутић
 21. Александар Арсић
 22. Катарина Косовац
 23. Наташа Филиповић
 24. Милан Павловић
 25. Зорица Живановић
 26. Дејан Милошевић
 27. Данијела Јовановић
 28. Горица Ђукановић
 29. Славиша Берјановић
 30. Мирјана Јанковић
 31. Гордана Ђорђевић
 32. Марија Пуповић

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КМСЗТС ИЗ ОГРАНКА НИШ

 1. Берислав Поповић
 2. Слађан Ђорђевић
 3. Јасмина Миленковић
 4. Душица Југовић
 5. Лидија Кљајић
 6. Јелена Ивковић
 7. Весна Јоцић
 8. Данијела Нешић
 9. Драгана Здравковић
 10. Горан Јовановић
 11. Синиша Нешић
 12. Јелена Држајић
 13. Предраг Петковић
 14. Саша Цветић
 15. Небојша Вацић
 16. Милисав Арсић
 17. Лидија Дељанин
 18. Лидија Златановић - Џунић
 19. Ивана Меденица
 20. Валентина Николић
 21. Часлав Митровић
 22. Александра Стојиљковић
 23. Драгана Велиновић
 24. Драган Цветковић
 25. Маја Ђорђевић
 26. Братислав Бркић
 27. Горан Стаменковић
 28. Гордана Ивановић
 29. Александар Јовановић
 30. Горан Димитријевић
 31. Микан Здравковић
 32. Бранислав Милуновић
 33. Миљана Живковић
 34. Биљана Гавриловић
 35. Мића Станковић
 36. Јелена Милошевић

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КМСЗТС ИЗ ОГРАНКА КОСОВО И МЕТОХИЈА

 1. Благица Радовић
 2. Владица Симић
 3. Драгослава Ристић
 4. Ненад Костић
 5. Сретен Трајковић
 6. Јагода Велић
 7. Радомир Митић