О нама

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС), основана по Закону о коморама здравствених радника, је обавезна, независна и професионална организација медицинских сестара и здравствених техничара који у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца обављају послове здравствене делатности као професију у Републици Србији.

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је члан Здравственог савета Србије.

Комора као своје организационе јединице има 6 огранака:

 1. Огранак Београд – за подручје града Београда са седиштем у Београду
 2. Огранак Војводина – за подручје Јужнобачког, Западнобачког, Севернобачког, Јужнобанатског, Средњебанатског, Севернобанатског и Сремског управног округа са седиштем у Новом Саду
 3. Огранак Ниш – за подручје Нишавског, Зајечарског, Расинског, Пиротског, Топличког, Јабланичког и Пчињског управног округа са седиштем у Нишу
 4. Огранак Ужице – за подручје Мачванског, Колубарског, Моравичког и Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
 5. Огранак Крагујевац – за подручје Шумадијског, Подунавског, Браничевског, Борског, Поморавског и Рашког управног округа са седиштем у Крагујевцу
 6. Огранак Косово и Метохија – за подручје Косовскомитровачког, Пећког, Косовског, Косовскопоморавског и Призренског управног округа са седиштем у Косовској Митровици.

МОЖЕМО, УМЕМО, ХОЋЕМО И ЗНАМО, НАМА ЈЕ СТАЛО
ОДГОВОРНИ СМО И ПОСТУПАМО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ!

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ

Комора у складу са Законом о коморама здравствених радника (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 – одлука УС) обавља послове као јавна овлашћења, и то као:

1. ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
2. ОСТАЛЕ ПОСЛОВЕ

Комора обавља следеће послове као јавна овлашћења (Поверени послови):

 • доноси кодекс професионалне етике (етички кодекс)
 • врши упис чланства и води именик свих чланова коморе
 • издаје, обнавља и одузима одобрење за самостални рад (ЛИЦЕНЦЕ) члановима коморе и води именик о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама
 • посредује у споровима између чланова коморе и корисника здравствених услуга
 • организује судове части за утврђивање повреде професионалне дужности и одговорности чланова Коморе, као и за изрицање мера за те повреде
 • води именик изречених дисциплинских мера члановима коморе
 • издаје изводе из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а који представљају јавне исправе
 • утврђује висину чланарине за чланове коморе
 • утврђује износ надокнаде за упис у именике чланова коморе, износ надокнаде за издавање и обнављање лиценце, као и надокнаде за издавање извода из именика, уверења и потврда о евиденцијама које комора води
 • издаје легитимацију члановима коморе и идентификациони број члановима коморе који имају лиценцу.

Комора обавља и следеће послове (Остали послови):

 • заступа и штити професионалне интересе чланова коморе у обављању професије
 • стара се о угледу чланова коморе, односно о обављању послова здравствене делатности у складу са етичким кодексом
 • води евиденцију чланова коморе који обављају приватну праксу, а који су уписани у регистар код надлежног органа
 • предлаже листу надзорника за редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита
 • даје иницијативу за ближе уређивање начина обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, као и стручног усавршавања здравствених радника, односно услова које морају испуњавати здравствене установе и приватна пракса за обављање приправничког и специјалистичког стажа здравствених радника
 • учествује у утврђивању номенклатуре здравствених услуга, критеријума и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и у утврђивању критеријума и мерила за закључивање уговора о пружању здравствене заштите, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање
 • предлаже критеријуме и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се пружају у приватној пракси, односно цена здравствених услуга које се пружају у здравственим установама, а које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и висину цена тих здравствених услуга
 • даје иницијативу за доношење прописа у области здравствене заштите и здравственог осигурања
 • даје иницијативу и предузима мере за осигурање чланова коморе код носиоца осигурања за ризик који може наступити због стручне грешке у вршењу послова здравствене делатности, у складу са законом
 • пружа помоћ грађанима у остваривању права на здравствену заштиту у случају нестручног или неетичког рада чланова коморе
 • пружа стручну помоћ члановима коморе
 • заступа интересе чланова коморе који обављају приватну праксу при закључивању уговора са организацијом здравственог осигурања
 • прати и покреће иницијативу за предузимање законом прописаних мера у вези са повредом прописа о забрани рекламирања (оглашавања) у области здравствене заштите
 • обавља и друге послове, у складу са законом и статутом Коморе.