Упис у именик КМСЗТС

За упис у именик чланова КМСЗТС потребно је доставити следећу документацију (документа под редним бројевима 2, 5, 6, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева, осим уколико подносилац захтева изричито изјави да ће наведена документа за потребе поступка прибавити лично):

 1. Очитану личну карту;
 2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом;
 3. Диплому или уверење о стеченом стручном образовању и звању из научне области медицинске науке (документ се подноси у овереној копији);
 4. Уверење или потврду о положеном стручном испиту, издату од стране Министарства здравља Републике Србије (документ се подноси у овереној копији);
 5. Потврду о запослењу – подноси здравствени радник који је запослен (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 6. Уверење о незапослености, издато од стране Националне службе за запошљавање – подносе само незапослена лица (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 7. Извод о подацима уписаним у Агенцији за привредне регистре – подноси здравствени радник власник приватне праксе или приватне амбуланте/ординације (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 8. Потврду о обављању приправничког стажа, издату од стране здравствене установе, односно приватне праксе – подносе само лица која се уписују у именика приправника Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (документ се подноси у оригиналу или копији);
 9. Доказ о извршеној уплати накнаде за упис у именик чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (документ се подноси у оригиналу или копији).

Преузмите потребну документацију:

 1. Захтев за упис у Именик КМСЗТС
 2. Захтев за издавање лиценце КМСЗТС
 3. Образац потврде о запослењу
 4. Модел уплатнице за упис у Именик КМСЗТС
 5. Потврда o започињању обављања приправничког стажа
 6. Потврда о обављеном приправничком стажу