Упис у именик КМСЗТС

ЗА УПИС У ИМЕНИК ЧЛАНОВА КМСЗТС ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  1. Захтев за упис у Именик чланова КМСЗТС
  2. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)
  3. Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
  4. Оверену фотокопију дипломе високе, више или средње стручне спреме здравствене струке
  5. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  6. Потврду да је здравствени радник у радном односу, са описом послова које непосредно обавља.

НАПОМЕНА: У случају незапослености потребно је доставити уверење националне службе запошљавања да лице има статус незапосленог лица.

Преузмите потребну документацију:

1.
Захтев за упис у Именик КМСЗТС

2.
Захтев за издавање решења о лиценци

3.
Образац потврде о запослењу

4.
Модел уплатнице за упис у Именик КМСЗТС

5.
Потврда o започињању обављања приправничког стажа

6.
Потврда о обављеном приправничком стажу