Упис у именик КМСЗТС

За упис у именик чланова КМСЗТС потребно је доставити следећу документацију:

 1. Захтев за упис у Именик чланова КМСЗТС
 2. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)
 3. Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 4. Оверену фотокопију дипломе високе, више или средње стручне спреме здравствене струке
 5. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 6. Потврду да је здравствени радник у радном односу, са описом послова које непосредно обавља.

НАПОМЕНА: У случају незапослености потребно је доставити уверење националне службе запошљавања да лице има статус незапосленог лица.

Преузмите потребну документацију:

 1. Захтев за упис у Именик КМСЗТС
 2. Захтев за издавање лиценце КМСЗТС
 3. Образац потврде о запослењу
 4. Модел уплатнице за упис у Именик КМСЗТС
 5. Потврда o започињању обављања приправничког стажа
 6. Потврда о обављеном приправничком стажу