Упис у именик КМСЗТС

За упис у именик чланова КМСЗТС потребно је доставити следећу документацију (документа под редним бројевима 2, 5, 6 и 10 орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева, осим уколико подносилац захтева изричито изјави да ће наведена документа за потребе поступка прибавити лично):

 1. Очитана лична карта;
 2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом;
 3. Диплома или уверење о стеченом стручном образовању и звању из научне области медицинске науке (документ се подноси у овереној копији);
 4. Уверење или потврда о положеном стручном испиту, издато од стране Министарства здравља Републике Србије (документ се подноси у овереној копији);
 5. Потврда о запослењу – подноси здравствени радник који је запослен (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 6. Уверење о незапослености, издато од стране Националне службе за запошљавање – подносе само незапослена лица (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 7. Извод о подацима уписаним у Агенцији за привредне регистре – подноси здравствени радник власник приватне праксе или приватне амбуланте/ординације (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 8. Потврда о обављању приправничког стажа, издата од стране здравствене установе, односно приватне праксе – подносе само лица која се уписују у именик приправника Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (документ се подноси у оригиналу или овереној копији);
 9. Доказ о извршеној уплати накнаде за упис у именик чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (документ се подноси у оригиналу или
  копији);
 10. Оверену копију решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о стицању права на старосну пензију (за кориснике старосне пензије).

Преузмите потребну документацију:

 1. Захтев за упис у Именик КМСЗТС
 2. Захтев за издавање лиценце КМСЗТС
 3. Образац потврде о запослењу
 4. Модел уплатнице за упис у Именик КМСЗТС
 5. Потврда o започињању обављања приправничког стажа
 6. Потврда о обављеном приправничком стажу