Документи

Документи

Статут Kоморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Етички кодекс
Пословник о раду Скупштине КМСЗТС
Одлука о измени Пословника о раду Скупштине КМСЗТС
Пословник о раду Управног одбора
Пословник о раду Надзорног одбора
Правилник о финансијско материјалном пословању КМСЗТС
Правилник о рачуноводству
Правилник о употреби печата КМСЗТС
Правилник о поступку јавне набавке унутар КМСЗТС
Правилник о признањима КМСЗТС
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о полагању лиценцног испита
Правилник о изменама Правилника ФУП-а КМСЗТС, број 1936-9/17 од 23.12.2017. годинe
Правилник о изменама Правилника ФУП-а КМСЗТС, број 1273-3-1/2018 од 25.08.2018. године
Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС
Одлука Одбора ФУП, бр. 2198-12 од 7.09.2012. године
Правилник о пружању помоћи члановима коморе у случају учињене стручне грешке
Критеријуми за доделу финансијских средестава намењених формалном образовању и спровођење континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС
Упутство о упису у именик чланова КМСЗТС

Захтев за полагање ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА
Захтев за исправку/проверу бодова КМЕ
Захтев за издавање уверења из службене евиденције
Захтев за издавање Решења о привременој лиценци
Захтев за промену података у именику КМСЗТС
Појединачни захтев за издавање потврде - за међународни конгрес/симпозијум

Упис у КМСЗТС

Захтев за упис у Именик КМСЗТС
Захтев за издавање решења о лиценци
Образац потврде о запослењу
Модел уплатнице за упис у Именик КМСЗТС
Потврда o започињању обављања приправничког стажа
Потврда о обављеном приправничком стажу

Испис из КМСЗТС

Захтев за брисање из Именика чланова Коморе

Списак докумената потребних за релиценцирање

Захтев за обнављање лиценце-О1
Потврда о  раду у здравственој делатности О-2
Потврда о радном односу

Захтеви Фонда узајамне помоћи (ФУП)

Захтев за доделу средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању чланова КМСЗТС
Захтев за доделу средстава ФУП-а КМСЗТС намењених непосредној једнократној помоћи

Документа потребна за акредитацију програма континуиране едукације

Преглед документације