Јавни оглас за КЕ

Комора медицинских сестара
и здравствених техничара Србије
Б е о г р а д
Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г
Тел./факс: 011-3562-107 и 3562-108
Интернет страница: www.kmszts.org.rs
Број јавне набавке: ЈНУ 1.2.3./2014 – Партија 1.
Датум: 08.05.2014. год.

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА бр. 1.2.3./2014 – Партија 1 –
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ИСПОРУКОМ –
ИЗРАДА USB FLASH

 1. Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС).
  Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд.
  Интернет страница: www.kmszts.org.rs
 2. Врста наручиоца: Индиректни корисници буџетских средстава.
 3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
 4. Опис предмета јавне набавке: јавна набавка услуга бр. 1.2.3./2014 – партија 1 – услуге штампе и промотивног материјала са испоруком – израда USB FLASH, меморије 4 GB; материјал: PVC; тип: PCBACOB 4GBT-Toshiba 3D; штампа: на PVC-u 4/4, облик: изливен према припреми Наручиоца (и изгледу USB FLASH-а приказаним на достављеној слици у Конкурсној документацији), са натписом на полеђини – КМСЗТС, паковање на палети у засебним foam улошцима; тираж: 900 комада. Назив из Општег речника набавке – Штампани материјал и сродни производи и ознака из ОРН: 22000000.
 5. Број партија: Јавна набавка услуга бр. 1.2.3./2014 – партија 1 – услуге штампе и промотивног материјала са испоруком – израда USB FLASH.
 6. Критеријум за доделу уговора: Сходно члану 84. и 85. став 1. ЗЈН критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда и то пондерисањем за цену, рок испоруке и квалитет узорка и робе по узорку.
 7. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС“ бр. 124/2012) на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници
  КМСЗТС www.kmszts.org.rs (у делу – Портал јавних набавки).
 8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
  Понуду доставити на адресу: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, 11090 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услугa бр. 1.2.3/2014 – Партија 1. – израда USB FLASH – НЕ ОТВАРАТИ“.
  Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда када процењена вредност јавне набавке није већа од износа из члана 57. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту ЗЈН). Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.06.2014. године, до 10:00 часова. Понуђач је удужан да приликом подношења понуде достави Наручиоцу и адекватан УЗОРАК USB FLASH-а, у складу са његовим техничким карактеристикама из Конкурне документације (III Поглавље – Предмет јавне набавке), а према припреми Наручиоца и изгледу USB FLASH-а приказаним на достављеној слици у Конкурсној документацији, ради провере квалитета штампе, материјала и саме меморије.
 9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се одржати након истека рока за подношење понуда, дана 09.06.2014. г., у 10:30 часова, у седишту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. Јавном отварању понуда могу присуствовати представници свих понуђача, као и друга заинтересована лица.
 10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који имају одговарајуће овлашћење, док остала лица не могу активно учествовати у отварању понуда. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, су у обавези да Комисији за јавне набавке поднесу, у писаној форми, овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда. Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје, он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност, али нема права да активно учествује у поступку отварања понуда. Посебан позив за јавно отварање понуда се неће упућивати.
 11. Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 108. Закона.
 12. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор о јавној набавци у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
 13. Лице за контакт: Тамара Синђић Јелесијевић, дипл. правник.
  Е-mail адреса: office@kmszts.org.rs или на телефон број 011/3562-108 и 3562-107.

преузмите позив…
преузмите тендерску документацију…
преузмите измену конкурсне документације.