Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – књиговодствених услуга (бр. 1.2.4./2014 – Партија 2)

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА
Број 1.2.4./2014 – Партија 2

 1. Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранак Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО).
  Адреса седишта: Железничка бр. 50 /1.спрат /стан бр. 1, Нови Сад.
  Телефон/факс: 021/452-130
  Интернет страница: www.kmszts.org.rs
 2. Врста наручиоца: Индиректни корисници буџетских средстава.
 3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
 4. Врста предмета: услуге
 5. Опис предмета јавне набавке: јавна набавка услуга ред. бр. 1.2.4./2014 – партија 2 – књиговодствених услуга:
  • Вођење књига улазних и излазних фактура,
  • Врши контролу формалне исправности документације која је предмет обраде, односно књижења,
  • Ажурно контирање и књижење свих књиговодствених промена према важећем Контном плану и оквиру,
  • Ажурно књижење пословних промена у дневнику, на рачунима главне књиге и помоћних књига, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и позитивним прописима,
  • Вођење регистра основних средстава и амортизације,
  • Аналитичка евиденција конта,
  • Обрађивање пописне листе код годишњих пописа имовине и обавеза и пружање упутстава у току пописа,
  • Пружање стручне помоћи у примени прописа из области финансија и рачуноводства,
  • Обрачун зарада и накнада и израда прописаних образаца и подношење јединствених пореских пријава у електронској форми,
  • Обрађивање и достављање у року, законом дефинисаних, периодичних и годишњих обрачуна,
  • Израда финансијских извештаја за текућу пословну годину са стањем на дан 31.децембра текуће године укључујући и израду завршног рачуна за текућу пословну годину,
  • Врши обрачун свих врста накнада ангажованих лица по уговорима (ауторски, уговор о делу и други),
  • Врши обрачун ПДВ-а и других обавеза у складу са прописима на основу оригиналне и изводне документације Наручиоца,
  • Константна контрола и усаглашавање пореских картица са Пореском управом,
  • Кодирање свих образаца,
  • Саставља пореску пријаву, порески биланс и друге прописне обрачуне који се достављају Пореској управи и врши контролу уплата пореза и доприноса и задужења по пореским пријавама у Пореској управи,
  • Израда М4 образаца и ППП образаца за све запослене,
  • Преузимање документације за књижење у седишту Наручиоца,
  • Чува пословну документацију која је предмет обраде, односно књижења и пословне књиге.
  • Назив из ОРН: остале услуге. Ознака из ОРН: 98390000.
 6. Број партија: Јавна набавка је обликована по партијама – ЈНМВ бр. 1.2.4./2014 – Пратија 2, од седам партија.
 7. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
 8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС“ бр. 124/2012) на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници КМСЗТС www.kmszts.org.rs (у делу – Портал јавних набавки).
 9. Начин подношења понуде и рок: Рок за подношење понуде је одређен у складу са чланом 99. Закона о јавним, набавкама, (“Сл.гл.Рс“ бр. 124/2012), односно Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 14.04.2014. године, до 12.00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, 11090 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку књиговодствених услуга, ЈН бр. 1.2.4./2014 –
  Партија 2 – НЕ ОТВАРАТИ”.
 10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се одржати након истека рока за подношење понуда, дана 14.04.2014. г., у 13:00 часова, у седишту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. Јавном отварању понуда могу присуствовати представници свих понуђача, као и друга заинтересована лица.
 11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који имају одговарајуће овлашћење, док остала лица не могу активно учествовати у отварању понуда. Присутни представници понуђача су у обавези да Комисији за јавне набавке, непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда, предају, у писаној форми, овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда. Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје, он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност, али нема права да активно учеаствује у поступку отварања понуда. Посебан позив за јавно отварање понуда се неће упућивати.
 12. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у складу са чланом 108., став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС“ бр. 124/2012), применом критеријума економски најповољнија понуда.
 13. Лице за контакт: Тамара Синђић Јелесијевић, дипл. правник.
 14. Е-mail адреса: office@kmszts.org.rs
 15. Контакт телефон/факс: 011/3562-108 и 3562-107.

преузмите позив…
преузмите конкурсну документацију…