Јавна набавка горива – Партија 2

Назив наручиоца:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за потребе организационе јединице КМСЗТС Огранка Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО).
Адреса наручиоца:
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд (седиште КМСЗТС Огранка Војводине је у Новом Саду, Улица Железничка бр. 50)

Предмет јавне набавке:
бр. 1.2.6./2015 партије 2. је набавка безоловног моторног бензина БМБ 98, коришћењем компанијске дебитне картице Понуђача за гориво- безоловни моторни бензин БМБ 98, на годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранка Војводина марке Renault Megane 1.6, 16 V, регистарских ознака NS 024 NW.

Преузмите:
Позив за подношење понуде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 1.2.6./2015 партије 2