Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 2

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК ВОЈВОДИНА
Н О В И С А Д
Улица Железничка бр. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1

ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА ВОЈВОДИНА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 – Партија 2.

Март 2014. gодине

преузмите конкурсну документацију