Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 3

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК НИШ
Н И Ш
Улица Душанова број 52-76
(П.У.Ц. „Душанов базар“ Објекат Пирамида, I спрат, објекат 104)

ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА НИШ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 – Партија 3.

Март 2014. gодине

преузмите конкурсну документацију