Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 1

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ЦЕНТРАЛА
Б Е О Г Р А Д
Улица Пилота Михајла Петровића број 5-Г

ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ЦЕНТРАЛЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 – Партија 1.

Март 2014. gодине

преузмите конкурсну документацију