Активности Огранка Ужице 2018.

У Огранку Ужице КМСЗТС који се састоји из четири управна округа: Златиборски, Колубарски, Мачвански и Моравички, до краја августа 2018.год.

регистровано је 11.211 чланова и то:

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР——7904
  • Медицинска сестра- техничар 7084
  • Медицинска сестра – техничар 5. степен 36
  • Виша медицинска сестра 600
  • Струковна медицинска сестра 174
  • Специјалиста струковна мед. сестра 7
  • Дипломирана медицинска сестра 3
 2. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР————-793
  • Лабораторијски техничар 730
  • Виши лабораториски техничар 49
  • Струковни лабораторијски техничар 14
 3. ФИЗИОТЕРАПЕУТИ И РАДНИ ТЕРАПЕУТИ ——————-587
  • Физиотерапеутски техничар 221
  • Виши физиотерапеутски техничар 272
  • Струковни физиотерапеут 87
  • Специјалиста струковни физиотерапеут 1
  • Дипломирани терапеут рехабилитације 6
 4. РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАРИ——————–233
  • Радиолошки техничар 79
  • Радиолошки техничар 5. степен 1
  • Виши радиолошки техничар 106
  • Струковни медицински радиолог 47
 5. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ————–1163
  • Фармацеутски техничари 1152
  • Струковни фармацеутски техничари 11
 6. ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ——————————-328
  • Зубни техничари 307
  • Виши зубни техничари 21
 7. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАРИ———————–177
  • Санитарни техничари 85
  • Виши санитарни техничари 82
  • Струковни санитарно – еколошки инжењер 9
  • Специјалиста струковни санитарно – еколошки инжењер 1
 8. НУТРИЦИОНИСТИ————————————26
  • Виши дијететичар – нутрициониста 25
  • Струковни нутрициониста-дијететичар 1

Да бисте добили дозволу за обављање послова здравственог радника потребно је да будете уписани у Именик КМСЗТС у Огранку Коморе на чијој територији је ваше пребивалиште.

За упис у регистар Коморе потребно је:

 1. Захтев за учлањење у КМСЗТС – има две стране и потребно је обавезно обе попунити – можете преузети у делу Документи на сајту КМСЗТС
 2. Захтев за издавање решења о лиценци – можете преузети у делу Документи на сајту КМСЗТС
 3. Извод из књиге рођених
 4. Уверење о држављанству – не старије од шест месеци
 5. Оверена копија дипломе о завршеном медицинском образовању
 6. Оверена копија уверења о положеном стручном испиту која мора бити усклађена са дипломом
 7. Потврда о запослењу попуњена у здравственој установи ( образац на сајту) или потврда из националне службе за запошљавање – за незапослене
 8. Један примерак уплатнице на име уписнине – износ 500.00 дин., текући рачун Огранка Ужице: 355-1108519-22 , сврха уплате уписнина, позив на број: матични број члана који се уписује.

Сва наведена документа пошаљите поштом препоручено на адресу Огранка Ужице, Метохијска 12, 31000 Ужице.

Решење о упису стиже на адресу установе где сте запослени или на вашу кућну адресу ако се ради о незапосленом лицу.

Лиценца ће бити достављена у установу у којој сте запослени. Од датума назначеног на лиценци подлежете обавези континуиране медицинске едукације.

Обавеза сваког члана је да у року од 30 дана од настале промене доставите у матични огранак докуменат о промени у односу на податке достављене приликом уписа у регистар (промена презимена, послодавца, нивоа образовања , профила, адресе, радног статуса) са обавезним навођењем ИД и матичног броја.

Сваки члан коморе који је запослен обавезан је да плаћа чланарину у месечном износу и то 0,6% од нето зараде за тај месец. Запослени у приватним установама могу чланарину плаћати и уплатницом у пошти и доставити извештај за који период је извршена уплата.

За замену лиценце (код промене стручне спреме или профила) потребно је:

 1. Захтев за промену података о степену стручне спреме и/или звању – образац О-3 (наћи ћете га на насловној страни – релиценцирање)
 2. Претходно издата лиценца и оригинални примерци решења о лиценци
 3. Оверене копије нове дипломе и уверења о положеном стручном испиту
 4. Потврда о раду која је у складу са новом дипломом
 5. Уплата накнаде за упис са новим звањем у износу 500,00 дин тек.рн. 355-1108519-22, позив на број је матични број члана

За остварење бодова у случају боловања (трудничко, породиљско, боловање ) потребно је:

 1. Потврда из установе или решење о боловању са наведеним почетним и крајњим датумом трајања боловања, оверено и потписано од стране овлашћеног лица у здравственој установи где је члан запослен

Документ је потребно доставити у Огранак Ужице, Метохијска 12, 31000 Ужице.

За остварење бодова у случају незапослености потребно је :

 1. Потврда издата од стране Националне службе за запошљавање о периодима незапослености

Остварене бодове КМЕ можете проверити када кликнете на Регистар Коморе на насловној страни овог сајта. У поље ИД број уносите ИД број са ИД картице: ОУЕ… ( великим словима латинице) а у поље ЈМБГ ваш матични број. Уколико се, кад отворите ваш досије, ваши остварени бодови не поклапају са бодовима унетим на сајту, копије сертификата за оне бодове који нису прокњижени треба доставити поштом на Метохијску 12, 31000 Ужице. Напомињемо да треба слати само копије сертификата за неслагања у евиденцији. На насловној страни сајта, у делу Програми КЕ можете прочитати сва предавања КМЕ које је акредитовала Комора .

Све што се тиче прикупљања бодова и обнављања лиценце можете прочитати у Правилницима о КЕ и лиценцирању који су у документима на насловној страни овог сајта.