Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 1.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
Б Е О Г Р А Д
УЛИЦА ПИЛОТА МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР. 5-г

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Централа
Седиште: Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 1.

Март 2014. године

преузмите конкурсну документацију…

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала бр. 1.1.3. партија 1