Допис заштитника грађана директору КМСЗТС

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је, у обављању свог рада и поверених послова, у обавези да поштује и примењује одредбе законских прописа и других позитивних прописа. Комора је, због потребе измене и допуне важећих правних аката и то Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама, у којем се уређује питање броја потребних здравствених радника за обављање здравствене делатности у здравственим установама на свим нивоима здравствене заштите, у више наврата, упутила Министарству здравља РС, предлог за измену и допуну овог Правилника, у смислу да се у погледу здравствених радника потребних за обављање здравствене делатности у здравственим установама предвиде и здравствени радници са завршеним високо струковним студијама. У вези објављеног дописа Заштитника грађана, сматрамо да је то потврда да је Комора, приликом досадашњег обављања поверених послова, поступала у складу са Законом и позитивним прописима. Стручна служба КМСЗТС…

погледајте допис…