Поновни позив за доделу средстава ФУП за школовање – Огранак Војводина

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и критеријума Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова КМСЗТС, а у складу с Планом финансија за 2011. годину који је донео ИО Огранка Војводина, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Војводина упућују поновни

Ј А В Н И   П О З И В

Члановима КМСЗТС уписаним у Именик Огранка Војводина за подношење захтева за доделу остатка финансијских средстава за школовање на високим струковним школама здравствене струке за школску 2011/2012 г.

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:

  1. Захтев поднет на прописаном обрасцу (налази се на интернет страници Коморе-документи-захтеви);
  2. Да је подносилац у радном односу на неодређено време (потврда послодавца тј. установе);
  3. Да постоји потреба и интерес послодавца тј. здравствене установе за његовим школовањем у високој струковној школи (потврда послодавца тј. установе);
  4. Да подносилац има најмање 5 година радног стажа у струци односно 10 година до испуњавања првог услова за одлазак у пензију (потврда послодавца тј. установе);
  5. Да има просечну оцену најмање 4,50 за средњи степен образовања, односно најмање 8,50 за претходну годину вишег односно високог степен образовања (фотокопија дипломе).

Подносилац захтева је дужан (у случају доделе средстава) да :

  1. Закључи уговор са КМСЗТС Огранак Војводина којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорност;
  2. Да школску годину , за коју су му додељена финансијска средства, заврши у року, у супротном је обавезан да Комори врати целокупан износ додељених новчаних средстава;
  3. Да потпише изјаву да после завршеног школовања најмање 5 година неће напуштати земљу ради запослења у иностранству;
  4. Да добијена средства врати Фонду у износу од 80% дододељених средстава на текући рачун Огранка Војводина у 8 (осам) једнаких месечних рата, почев од четвртог месеца од месеца у којем су средства уплаћена на рачун високошколске установе коју подносилац захтева похађа.

Захтев са одговарајућим документима подноси се поштом на адресу примаоца:

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Војводина
За Пододбор ФУП огранка
Железничка 50
21000 Нови Сад

Јавни позив је отворен до 14.11.2011.г.