Огранак Војводина – Активности 2022. година

У 2022. години Огранак Војводина је у вршењу јавних овлашћења:
АКТИВНОСТИ КМСЗТС ОГРАНКА ВОЈВОДИНА У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години Огранак Војводина је у вршењу јавних овлашћења:

уписао 1683 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе;

предложио издавање 1439 одобрења за самосталан рад (лиценце) са издавањем ИД картица;

предложио обнављање 2622 одобрења за самосталан рад (лиценце) са издавањем ИД картица;

предложио одузимање 17 одобрења за самосталан рад (лиценце) због неиспуњавања услова за њено обнављање и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО;

предложио констатовање да је рок важења 712 лиценци истекао, а чланови нису поднели захтев за обнављање лиценце и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО и све то уписао у одговарајући именик;

издао 52 изводa из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а које представљају јавне исправе.

12. јуна 2022. године одржани су избори за 5. сазив Скупштине КМСЗТС, а на првој седници новог сазива, месец дана након избора, верификован је мандат за 50 чланова КМСЗТС изабраних у Огранку Војводина у 5. сазив Скупштине и изабрани су представници у органе и тела КМСЗТС.

Извршни одбор Огранка Војводина, у складу са Статутом КМСЗТС и Пословником о раду Извршног одбора, редовно је одржавао седнице, донео план и програм рада огранка, пратио реализацију истих и о томе редовно извештавао Управни одбор и Скупштину КМСЗТС.

Одлукама Извршног одбора огранка у овој години настaвљена је добра пракса побoљшања техничких услова за едукацију чланова КМСЗТС те је у сврху унапређења рада и спровођења континуираних едукација дониран по један лап топ рачунар Дому здравља Бач, Институту за кардиоваскуларне болести Војводина и Дому здравља Апатин, а у циљу повећања капацитета и ефикасности процеса информисања и едукације како становништва тако и здравствених радника на нивоу примарне здравствене заштите донирани су лап топ рачунари, видео бим и платно Пастеровом заводу из Новог Сада.

Огранак Војводина је за чланове из свог именика обезбедио писани тест објављен у Службеном гласилу КМСЗТС бр.15 чиме је 16000 чланова огранка стекло по 15 бодова.

Преко Пододбора Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС из Именика Огранка Војводина за 278 чланова плаћен је део школарине за студирање на основним струковним или академским студијама здравствене струке у школској 2022/2023 години.

У складу са својим обавезама и овлашћењима проистеклим из Закона о здравственој заштити и улогом коју има, Огранак Војводина КМСЗТС је у 2022. години спровео спољну проверу квалитета стручног рада у 30 здравствених установа са територије огранка.