Огранак Војводина – Активности 2019. година

У 2019. години Огранак Војводина КМСЗТС је у вршењу јавних овлашћења
– уписао 1929 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе;

и у име Коморе:
– предложио издавање 1544 лиценце и ИД картице;
– предложио обнављање 744 лиценце са издавањем ИД картица;
– предложио констатовање да је рок важења 330 лиценци истекао а да чланови нису поднели захтев за обнављање исте, чињеницу уписао у одговарајући именик и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО и инспекцију;
– издао 61 извод из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а које представљају јавне исправе

Обављајући послове поверене Комори, огранак је: предложио 67 кандидата за листу надзорника за редовну спољну проверу квалитета стручног рада у складу са Законом о здравственој заштити;

Председник и чланови Извршног одбора Огранка Војводина, поред тога што су у складу са Статутом КМСЗТС на редовним седницама донели планове и програм рада огранка, пратили реализацију истих и о томе редовно извештавали Управни одбор и Скупштину КМСЗТС; у 2019. години су посетили здравствене установе Новог Сада и околине, Бачке Паланке, Врбаса, Сремске Митровице, Панчева, Ковина, Вршца, Беле Цркве и Ковачице, Сомбора, Апатина, Оџака и Куле, Зрењанина, Новог Кнежевца и Сечња. Састанци председника ИО са главним сестрама-техничарима ових установа одржани су у циљу размене информација од интереса за чланове Коморе.

Извршни одбор огранка у 2019.години определио је средства за донацију по једног лап топ рачунара у сврху унапређења рада и спровођења континуираних едукација у шест здравствених установа у Војводини.

У 2019. години Председник ИО Огранка Војводина састао се и са представницима струковних удружења: Савеза здравствених радника Војводине, Савеза удружења здравствених радника Србије, Удружења медицинских сестара и здравствених техничара Бачка Паланка, Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Србије, Удружења здравствених радника Опште болнице у Зрењанину, Удружења струковних медицинских радиолога Војводине и Удружења патронажних сестара.

Огранак Војводина је за чланове из свог именика обезбедио писани тест објављен у Службеном гласилу КМСЗТС чиме је 14000 чланова огранка стекло по 10 бодова.

Преко Пододбора Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС из именика Огранка Војводина омогућено је једном броју чланова да по што повољнијим условима кроз програме акредитоване као курсеви или симпозијуми стекну бодова КМЕ; а средствима фонда у школској 2019/2020 години подржано је са по 28.500,00 динара формално образовање 144 члана КМСЗТС из именика Огранка Војводина на основним струковним односно академским студијама првог степена здравствене струке.