Огранак Ниш – Активности 2019. година

Почетком 2019. године ступио је на снагу нов Закон о здравственој заштити којим су прописане одређене новине а односе се на остваривање општег интереса у здравственој заштити по којем КМСЗТС огранак Ниш поступа.

У складу са овим Законом, здравствене установе су информисане да су дужне да обавесте надлежну Комору о испуњавању услова за обављање приправничког стажа за медицинске сестре и здравствене техничаре. Везано за то, повећан је број уписа приправника који су дужни да се даном започињања обављања приправничког стажа упишу у Именик чланова КМСЗТС који води овај огранак.

Такође, прописано је да о необновљеној, односно одузетој лиценци Комора одмах а најкасније у року од 24 часа обавести здравствену инспекцију, Републички фонд здравственог осигурања и послодавца запосленог радника којем је лиценца одузета или није обновњена.

Током 2019. године се интензивније радило на унапређењу програма о евиденцији чланарина и побољшању сарадње са обрачунским службама установа по овом питању.

Председник Извршног одбора Весна Јоцић и чланови ИО настоје да што боље информишу здравствене установе и своје колеге о променама овог Закона, Јавним огласима Одбора ФУП-а за формално образовање и континуирану медицинску едукациу, о пружању непосредне, једнократне помоћи члановима КМСЗТС, подстицању организатора акредитованих програма на самосталну евиденцију присуства чланова на њиховим КМЕ путем интернета директно у Регистар КМСЗТС, као и о набавци и дистрибуцији Службеног гласила КМСЗТС, који су подељени установама и члановима понаособ што се наставља и у 2020. години.

ИО редовно одржава седнице, у складу са правним актима, са председницима профилских одбора, представницима органа и тела Коморе ради размене информација, преношења задатака, решавања текућих питања, разматрања сугестија и припреме за Скупштину Коморе. Такође, учествује на јавним трибинама, огруглим столовима, стручним скуповима, јавним наступима и редовно одржава састанке са главним и одговорним сестрама здравствених установа. Од 2019. године, ИО предлаже стручне надзорнике за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама и овлашћује делегате Огранка Ниш за вршење контроле КМЕ.

Став ИО је да већи део новчаних средстава буду додељена члановима који се школују на високошколсим установама, настојећи да помогне и мотивише што већи број чланова на унапређење и образовање.

По расписаним Јавним огласима за доделу средстава Фонда узајамне помоћи КМСЗТС у 2019. години, намењених за формално образовање чланова, додељено је следећем броју чланова Огранка Ниш који су запослени у наведеним здравственим установама:

Нишавски округ:
– Клинички центар, Ниш – 17 чланова
– Специјална болница за психијатријске болести, Горња Топоница – 1 члан
– Војна болница, Ниш – 1 члан
– Дом здравља Ниш – 1 члан

Зајечарски округ:
– Здравствени центар, Зајечар – 2 члана
– Специјална болница за рехабилитацију “ Гамзиград “, Гамзиградска Бања – 1 члан

Расински округ:
– Општа болница, Крушевац – 8 чланова
– Дом здравља Крушевац – 1 члан
– Специјална болница за рехабилитацију “ Рибарска Бања “, Рибарска Бања – 1 члан

Пиротски округ:
– Општа болница, Пирот – 3 члана
– Дом здравља, Бела Паланка – 1 члан

Топлички округ:
– Општа болница др Алекса Савић, Прокупље – 6 чланова

Јабланички округ:
– Општа болница, Лесковац – 15 чланова
– Дом здравља, Лесковац – 3 члана
– ДЦМ Дом здавља, Лесковац – 1 члан
– Дом здравља, Власотинце – 1 члан

Пчињски округ:
– Здравствени центар, Врање – 16 чланова
– Завод за јавно здравље, Врање – 2 члана
– Здравствени центар, Сурдулица – 5 чланова
– Дом здравља, Бујановац – 2 члана

Сваки члан КМСЗТС има право на доделу средстава Фонда узајамне помоћи, уколико редовно и уредно измирује чланарину.

Пододбор Фонда узајамне помоћи КМСЗТС са подрачуна Огранка на основу расписаних огласа и поднетих захтева додељује средства члану Коморе који се школује у високим школама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке.

Критеријуми за доделу средстава Фонда уређени су Правилником Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС о којима се више може сазнати на страници Документи.
Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС можете преузети на страници Документи

Одбор Фонда КМСЗТС додељује једнократну помоћ:
– Члану уже породице у случају смрти члана КМСЗТС (брачни друг и деца преминулог)
– Члану Коморе у другим случајевима где на основу захтева постоји оправданост доделе средстава