Огранак Косово и Метохија – Активности 2019. година

Почетком 2019. године ступио је на снагу нов Закон о здравственој заштити којим су прописане одређене новине а односе се на остваривање општег интереса у здравственој заштити по којем КМСЗТС огранак Косово и Метохија поступа.

У складу са овим Законом, здравствене установе су информисане да су дужне да обавесте надлежну Комору о испуњавању услова за обављање приправничког стажа за медицинске сестре и здравствене техничаре. Везано за то, повећан је број уписа приправника који су дужни да се даном започињања обављања приправничког стажа упишу у Именик чланова КМСЗТС који води овај огранак.

Такође, прописано је да о необновљеној, односно одузетој лиценци Комора одмах а најкасније у року од 24 часа обавести здравствену инспекцију, Републички фонд здравственог осигурања и послодавца запосленог радника којем је лиценца одузета или није обновњена.

Током 2019. године се интензивније радило на унапређењу програма о евиденцији чланарина и побољшању сарадње са обрачунским службама установа по овом питању.

Председник Извршног одбора Сретен Трајковић и чланови ИО настоје да што боље информишу здравствене установе и своје колеге о променама овог Закона, Јавним огласима Одбора ФУП-а за формално образовање и континуирану медицинску едукациу, о пружању непосредне, једнократне помоћи члановима КМСЗТС, подстицању организатора акредитованих програма на самосталну евиденцију присуства чланова на њиховим КМЕ путем интернета директно у Регистар КМСЗТС, као и о набавци и дистрибуцији Службеног гласила КМСЗТС, који су подељени установама и члановима понаособ што се наставља и у 2020. години.

ИО редовно одржава седнице, у складу са правним актима, са председницима профилских одбора, представницима органа и тела Коморе ради размене информација, преношења задатака, решавања текућих питања, разматрања сугестија и припреме за Скупштину Коморе. Такође, и по потреби одржава састанке са главним и одговорним сестрама здравствених установа. Од 2019. године, ИО предлаже стручне надзорнике за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама и овлашћује делегате Огранка Косово и Метохија за вршење контроле КМЕ.

Пододбор Фонда узајамне помоћи КМСЗТС са подрачуна Огранка на основу расписаних огласа и поднетих захтева додељује средства члану Коморе који се школује у високим школама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке.

Критеријуми за доделу средстава Фонда уређени су Правилником Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС о којима се више може сазнати на страници Документи.
Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС можете преузети на на страници Документи.

По расписаним Јавним огласима за доделу средстава Фонда узајамне помоћи КМСЗТС у 2019. години, намењених за формално образовање чланова, додељено је следећем броју чланова Огранка Косово и Метохија који су запослени у наведеним здравственим установама:

Косовскомитровачки округ:

  • Здравствени центар Косовска Митровица – 2 члана
  • Завод за јавно здравље Косовска Митровица – 1 члан

Косовски округ:

  • Клиничко болнички центар Приштина, Грачаница – 2 члана
  • Дом здравља Доња Гуштерица – 1 члан
  • Дом здравља Косово Поље – 1 члан

Сваки члан КМСЗТС има право на доделу средстава Фонда узајамне помоћи, уколико редовно и уредно измирује чланарину.

Одбор Фонда КМСЗТС додељује једнократну помоћ:

  • Члану уже породице у случају смрти члана КМСЗТС (подносиоци захтева брачни друг и деца преминулог)
  • Члану Коморе у другим случајевима где на основу захтева постоји оправданост доделе средстава.