Обавештење члановима КМСЗТС 13. 2. 2015.

Обавеставамо чланове КМСЗТС да је Комора, дана 13.2.2015.године, упутила Министарству здравља РС и то асс. др Златибору Лончару, министру и др Татјани Рајовић, помоћнику министра захтев за добијање стручног мишљења да ли су испуњени законски услови за издавање лиценце здравственим радницима са стеченом дипломом студија првог степена- основних струковних и основних академских студија. Напомињемо да је дана 18.2.2015.г., овај захтев уручен лично, у просторијама Министарства здравља РС, и проф. др Драгани Јовановић, саветници министра…

Допис асс. др Златибору Лончару, министру

Допис др Татјани Рајовић, помоћнику министра