ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-00389/2022-01
Датум: 17. 06. 2022. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације

Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника, према новом Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (“Службени Гласник РС“, бр. 17/2022), треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника (Здравственом савету Србије се шаљу само програми који имају укључене и здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗР):

 • Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд),
 • Стоматолошка комора Србије (ул.Узун Миркова 3/III, 11000 Београд),
 • Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд),
 • Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд),
 • Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд).

Организатор едукације је обавезан да своју документацију достави НАДЛЕЖНОЈ КОМОРИ у зависности од циљне групе, ЗДРАВСТВЕНОМ САВЕТУ Републике Србије достављају се само програми који имају укључене здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗР (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају искључиво у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми и примедбе послате ван предвиђених рокова, као и они који нису послати појединачно неће се узимати у разматрање. Програми комплементарне медицине (традиционалне медицине) прво морају бити послати Републичкој стручној комисији за комплементарну медицину на претходни поступак оцене квалитета КМЕ две недеље раније од прописаног рока за слање документације, након добијања мишљења РСК подносиоц пријаве упућује је Здравственог савету на коначну оцену у прописаном року за пријаву. Програми КЕ се могу доставити:

 • од 1. до 5. јула 2022. и
 • од 1. до 5. октобра 2022. године.

Након оцене програма, надлежне коморе на својим веб сајтовима објављују збирну табелу са резултатима програма. На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе искључиво у електронској форми на е-маил адресу надлежне коморе, након чега надлежна комора ЗР доставља Здравственом савету Србије коначну табелу оцењених програма.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

 1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
 2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
 3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
 4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
 5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
 6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
 7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
 8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 15. августа 2022. године и 14. новембра 2022. године. Молимо све организаторе да примењују назнаке из овог позива које су у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (“Службени Гласник РС“, бр. 17/2022).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић
https://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/