Позив за достављање понуде за пружањe услуга саветника за осигурање

НАРУЧИЛАЦ
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Б е о г р а д
Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г
Тел./факс: 011-2561-030
Број јавне набавке: 20/12
Датум: 05.03.2012. год.

П О З И В

за достављање понуде за пружањe услуга саветника за осигурање чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити због стручне грешке

Молимо Вас да Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, (скраћени назив: КМСЗТС), из Београда, ул. Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, доставите, путем поште, у затвореној коверти, у писаном облику понуду:

 • Предмет јавне набавке мале вредности је пружање услуга саветника за осигурање чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити због стручне грешке, у складу са следећим условима, и то:
  • Саветовање око израде конкурсне документације у поступку јавне набавке друштва за осигурање и одређивање критеријума, услова и одговорности понуђача, као и:
   • Обим покрића осигурања:
    • Предмет осигурања,
    • Полиса осигурања и обим (листа) покрића,
    • Искључени ризици ( или искључење неких осигурања),
    • Могућност франшиза,
    • Премија осигурања,
    • Број покривених штета,
    • Осигурана лица,
    • Осигурани случајеви,
    • Територијално важење осигурања,
    • Осигурана сума,
    • Трајање осигурања и отказ.
  • Констатација и пријава штете:
   • Обавештавање о наступању осигураног случаја (или пријава штете),
   • Надлежност за решавање штете,
   • Пружање правне заштите у поступку решавања штете,
   • Брзина решавања штета у врсти осигурања професионалне одговорности и кривичне одговорности (решене штете/пријављене штете + штете у резерви)
   • Право решавања штете у арбитражном спору.
  • Висина и начин плаћања премије осигурања:
   • Процена конкурентности између понуђене висине премије осигурања у односу на понуђене услове и обим осигурања.
   • Висина премије осигурања.
   • Снижење односно повећање премије.
   • Начин и рокови плаћања премије осигурања.
  • Додатне погодности:
   • Могуће друге погодности другим врстама осигурања за купца и његове чланове.
   • Анализа финансијске стабилности друштава за осигурање, утврђивање неопходних финансијских и пословних капацитета, бонитета, као и остале неопходне конкурсне документације.
   • Припрема извештаја за Директора КМСЗТС о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке друштава за осигурање, с предлогом избора најповољнијег понуђача.
   • Саветовање приликом закључивања уговора са осигуравајућим друштвом о осигурању чланова КМСЗТС за ризик који може наступити због стручне грешке.
 • Упутство и услови понуђачима за сачињавање понуде налазе се у конкурсној документацији.
 • Критеријуми за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
 • Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.
 • Понуде се подносе у писаној форми, у запечаћеној коверти, на српском језику или преведена на српски језик уколико понуђач има седиште на територији стране државе, на којој је јасно назначено да се ради о понуди за пружање услуга саветника за осигурање чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити због стручне грешке, са упозорењем „не отварати“, непосредно или препорученом поштом на адресу: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. Коверат на предњој страни мора имати: назив понуђача, адресу и деловодни број, а на полеђини мора бити оверена печатом са бројем телефона и именом контакт особе, до 05.04.2012. године, до 13.00 часова, без обзира на начин слања.
 • Рок за достављање понуде је 05.04.2012. године, до 13.00 часова, без обзира на начин на који су послате.
 • Понуда која буде достављена након протека наведеног рока (дана и часа) сматраће се неблаговременом и неће бити узета у разматрање.
 • Јавно отварање понуда ће се одржати дана 05.04.2012. г., у 13:30 часова, након истека рока за подношење понуда, у службеним просторијама Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, уз присуство овлашћених представника понуђача. Посебан позив за јавно отварање понуда се неће упућивати. Наручилац задржава право отварања понуда и без присуства понуђача.
 • Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети писано пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда.
 • Понуђачи су упознати са условима који морају бити испуњени ради учествовања у поступку јавне набавке:
  • да је регистровано и за обављање делатности која је предмет јавне набавке, код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, у месту седишта понуђача;
  • да понуђачу, у року од две године пре објављивања, односно достављања, јавног позива за достављање понуде, није изречена правоснажна судска одлука или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
  • да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе на чијој територији има седиште;
  • да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
  • да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
 • Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 3 дана од дана отварања понуда.
 • Позив је упућен понуђачима на један од следећих начина: поштом, телефаксом, електронском поштом и на други начин.

Директор КМСЗТС
Драган Шашић

Потребна документа: