Писмо директорима здравствених установа о спроведеним изборима у КМСЗТС- јул 2010

Поштованe колегинице и колеге,

Са задовољством Вас обавештавам, да је Комора медицинских сестара издравствених техничара Србије, у законом предвиђеном року спровелаизборе за делегате КМСЗТС и одржала Конститутивну седницу Скупштинекао и Прву редовну седницу Скупштине КМСЗТС у новом сазиву.

Избори за делегате Скупштине Коморе медицинских сестара и здравственихтехничара Србије, одржани су 11.07.2010.године на територији целе РепубликеСрбије на 92 бирачка места у времену од 7 до 19 часова, а на основускупштинске Одлуке о поступку кандидовања, начину избора и опозивачланова скупштине и других органа коморе медицинских сестара издравствених техничара Србије и извршних одбора и других органа огранакакоморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, од 31.03.2010.године.

На изборима се бирало 254 делегата а изабрано је 243 делегата медицинскихсестара и здравствених техничара. Осталих 11 делегата бираће се надопунским изборима а датум одржавања ће бити одређен на наставку првередовне седнице скупштине КМСЗТС која је заказана за 30.08.2010.године.Избори су поновљени на два бирачка места и то Смедеревска Паланка иСмедерево-18.07.2010. године, због два кандидата за делегате који су ималиисти број гласова. Сам ток избора посматрао је ЦЕСИД и на нашем сајтуимате комплетан Цесидов извештај.

Конститутивна седница Скупштине КМСЗТС је одржана 30.07.2010.године сапочетком у 12 часова у просторијама општине Нови Београд (сала1.).Верификовани су мандати 243 делегата а седници су присуствовала 203делегата КМСЗТС. Након верификације мандата делегата, уследила је Прваредовна седница Скупштине Коморе медицинских сестара и здравственихтехничара Србије у новом сазиву. На тој седници делегати су верификовалиизбор чланова Извршних одбора Огранака Београд, Ниш, Крагујевац, Ужицеи Косово и Метохија, као и избор председника ИО ових огранака. КакоОгранак Војводина није испунио прописане услове предвиђене Одлуком опоступку кандидовања, начину избора и опозива чланова скупштине и другихоргана коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије иизвршних одбора и других органа огранака коморе медицинских сестара издравствених техничара Србије, од 31.03.2010. године, скупштина није моглаверификовати избор чланова ИО Огранка Војводина. Зато је СкупштинаКМСЗТС донела одлуку да Огранак Војводина у року од 7 дана достави,Комисији за избор и именовање, одлуку о избору чланова свог ИО, како би сеисти могли верификовати на седници скупштине заказаној за30.08.2010.године.

На првој редовној седници Скупштине КМСЗТС делегати су изабрали запредседника Скупштине Тању Ракић а за директора КМСЗСТ Драгана Шашића.

Иако је било предвиђено, утврђеним дневним редом, да се изаберу члановиУправног и Надзорног одбора, као и други органи и тела КМСЗТС, збогнемогућности Огранка Војводина да достави своје предлоге за ове органе,према условима прописаним Одлуком о поступку кандидовања, начинуизбора и опозива чланова скупштине и других органа Kоморе медицинскихсестара и здравствених техничара Србије и извршних одбора и других органаогранака коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, од31.03.2010.године, Скупштина је донела одлуку да наставак прве редовнеседнице Скупштине КМСЗТС уследи 30.08.2010. године.

Желим свим изабраним делегатима Скупштине КМКСЗТС и новоизабраниморганима КМСЗТС, пуно среће у раду, а као директор КМСЗТС могу обећатичланству Коморе да ће КМСЗТС у наредном периоду бити још боља иекспедитивнија у свом раду.

С поштовањем,
Директор КМСЗТС
Драган Шашић с.р.