Оглас – молерски радови

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, са седиштем у Улици Добрачина бр. 3/II-6 објављује дана 15.4.2011. г.

О Г Л А С

КМСЗТС оглашава потребу за пружање услуга молерских радова које ће се извршити у досадашњем седишту КМСЗТС пословном простору – стану број 6, на II спрату у ул. Добрачина бр. 3, у Београду, укупне површине 500 м² и у новом седишту КМСЗТС у сутерену пословног објекта, у ул. Пилота Михаила Петровића бр. 5-Г, у Београду, укупне површине 750 м², те је потребно је да доставите понуду, са ценом услуга по 1 м², без и са ПДВ-ом, за следеће услуге:

1. Глетовање зидова,
2. Шмирглање зидова,
3. Наношење подлоге и
4. Кречење акрилним бојама.

Рок за подношење понуда је 21. април 2011. године, до 13.00 часова, поштом на адресу КМСЗТС Ул. Добрачина бр. 3/II-6, Београд, факсом на број: 011/26-22-455 или електронским путем на e-mail: office@kmszts.org.rs

Директор КМСЗТС
Драган Шашић, с.р.