Оглас ФУП – мај 2013.

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г., са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2013. години, донете на седници Одбора Фонда дана 25.01.2013. г.,

ОДБОР ФУП КМСЗТС
р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   О Г Л А С

за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС

I Организатори акредитованих програма континуиране едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС, у периоду од 20. маја до 04. јуна 2013. године, могу поднети захтев за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације (скраћено КМЕ).

II УСЛОВИ за доделу финансијских средстава:

 1. Достављање попуњеног, потписаног и печатом овереног захтева за доделу средстава, на прописаном обрасцу, који се налази на интернет страни КМСЗТС (Документи – Захтеви).
 2. Навести број и датум Одлуке Здравственог савета Србије којом је програм КМЕ акредитован и акредитациони број тог програма.
 3. Да подносилац захтева има седиште на територији огранка КМСЗТС који додељује средства и коме подноси захтев.
 4. Уз захтев је потребно доставити:
 • Извод из Регистра удружења о регистрацији које води АПР не старији од 6 месеца (за стручне асоцијације и удружења),
 • Потврду или уверење надлежног суда о упису у Регистар (за здравствене установе и друге организаторе акредитованих програма КЕ),
 • Приказ финансијске структуре котизације и планирани број учесника на акредитованом програму континуиране едукације.
 1. При додели финансијских средстава предност имају:
 • организатори акредитованих програма КЕ који су одредили нижу висину котизације у односу на висину котизације других подносиоца захтева и
 • организатори акредитованог програма КЕ који је вреднован са 6 бодова од стране Здравственог савета Србије.

III Када су одлуком Пододбора ФУП огранка КМСЗТС додељена финансијска средства организатору за спровођење акредитованог скупа, чланови коморе из тог огранка КМСЗТС, партиципирају у смањеном износу котизације за учешће на том скупу.

IV У случају доделе средстава, подносилац захтева је дужан да:

 1. Приликом спровођења акредитованог програма континуиране едукације који је финансијски подржан одлуком Пододбора ФУП огранка КМСЗТС организатор континуиране едукације је дужан да на таквом скупу јасно назначи да је тај програм финансијски помогла КМСЗТС – Огранак КМСЗТС.
 2. На сваком скупу који је финансијски подржан одлуком Пододбора ФУП Огранка Коморе обавезно присуствује лице, овлашћено од стране Извршног одбора огранка коморе, ради вршења контроле одржавања скупа, у смислу поштовања правила наведених у ставу III и ставу IV – 1 овог Јавног огласа.

V Након одржаног програма КЕ који је финансијски подржан одлуком Пододбора ФУП Огранка Коморе, организатор тог програма је дужан да Огранку достави доказ о утрошеним финансијским средствима која су додељена одлуком Пододбора ФУП Огранка Коморе.

VI Захтев за доделу финансијских средстава се подноси Пододбору ФУП-а оног Огранка КМСЗТС на чијој територији се налази седиште подносиоца захтева – организатора акредитованог програма континуиране едукације.

VII Захтев са одговарајућом документацијом подноси се поштом на адресу примаоца:

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Стручна служба Огранка КМСЗТС
За Пододбор ФУП Огранка

 1. За Огранак Београд – Београд, Улица Палмотићева бр. 16-а.
 2. За Огранак Војводина – Нови Сад, Улица Железничка бр. 50 / I стан бр. 1.
 3. За Огранак Крагујевац – Крагујевац, Улица Града Сирена бр. 2-а.
 4. За Огранак Ужице – Ужице, Улица Метохијска бр. 12.
 5. За Огранак Ниш – Ниш, Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. “Душанов базар“, објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104).
 6. За Огранак Косово и Метохија – Косовска Митровица, Улица Болнички круг ББ.

VIII Јавни оглас је отворен до 04. јуна 2013. године.

Одбор Фонда узајамне помоћи
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара