Критеријуми ФУП

Одбор Фонда узајамне помоћи КМСЗТС је на састанку одржаном дана 15.3.2011. године, на основу предлога критеријума Пододбора ФУП-а Огранака КМСЗТС, утврдио следеће критеријуме:

I Критеријуми за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова Коморе

 1. Да је подносилац захтева за доделу средстава у сталном радном односу
 2. Да подносилац захтева достави потврду послодавца да здравствена установа има потребу и интерес за његовим школовањем у високој струковној школи или основним академским студијама здравствене струке
 3. Да подносилац захтева има најмање 5 година радног стажа у струци, односно 10 година до испуњавања првог услова за одлазак у пензију
 4. Да је подносилац захтева, у току школовања, имао просечну оцену најмање 4,50 за средњи степен образовања, односно најмање 8,50 за виши, одн. високи степен образовања
 5. Подносилац захтева је у обавези да школску годину, за коју су му додељена финансијска средства, заврши у року, а у супротном је у обавези да Комори врати целокупан износ додељених новчаних средстава
 6. Приликом доделе финансијских средстава, корисник је у обавези да потпише изјаву да након завршеног школовања најмање 5 година неће напуштати земљу ради запослења у иностранству
 7. Члан Огранка дужан је да добијена средстава врати Фонду у износу од 80% добијених средстава на подрачун Огранка са кога су исплаћена, у осам једнаких месечних рата, почев од четвртог наредног месеца од дана добијања средстава
 8. За академске и мастер студије нема ограничења што се тиче година радног стажа
 9. Ближи услови за доделу новчаних средстава – начин бодовања према годинама радног стажа:
  • од 5 до 10 година радног стажа – 15 бодова
  • од 11 до 15 година радног стажа – 12 бодова
  • од 16 до 20 година радног стажа – 9 бодова
  • од 21 до 25 година радног стажа – 6 бодова
  • од 26 до 30 година радног стажа – 3 бода

Начин бодовања према оствареној просечној оцени у току школовања:

  • од 8,50 до 8,70 (високи или виши) или 4,50 (средњи) – 2 бода
  • од 8,80 до 9,00 (високи или виши) или 4,60 (средњи) – 4 бода
  • од 9,10 до 9,30 (високи или виши) или 4,70 (средњи) – 6 бодова
  • од 9,40 до 9,60 (високи или виши) или 4,80 (средњи) – 8 бодова
  • од 9,70 до 9,90 (високи или виши) или 4,90 (средњи) – 10 бодова
  • за 10,00 (високи или виши) или 5,00 (средњи) – 20 бодова
 1. Захтев за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова Коморе се подноси на прописаном обрасцу, уз достављање неопходне документације Пододбору Огранка Коморе, а преко Стручне службе тог Огранка.

II Критеријуми за доделу финансијских средстава намењених за спровођење континуиране медицинске едукације

 1. За доделу финансијских средстава може конкурисати стручна асоцијација или други организатор акредитованог програма КЕ
 2. Организатор акредитованог програма КЕ који подноси захтев за доделу средстава Пододбору мора имати седиште на територији Огранка КМСЗТС којем подноси захтев, а што доказује потврдом о регистрацији
 3. Стручна асоцијација или други организатор акредитованог програма КЕ који подноси захтев за доделу средстава Пододбору дужан да достави приказ финансијске структуре котизације и планирани број учесника
 4. При додели средстава предност имају оне асоцијације или други организатор чија је котизација нижа у односу на друге кандидате на конкурсу
 5. При додели финансијских средстава, предност имају организатори акредитованог програма КЕ који је бодован са 6 бодова од стране Здравственог савета Србије
 6. Захтев за доделу финансијских средстава намењених за спровођење континуиране медицинске едукације се подноси на прописаном обрасцу, уз достављање неопходне документације Пододбору Огранка Коморе, а преко Стручне службе тог Огранка.

Одбор Фонда узајамне помоћи КМСЗТС