Јавни позив ЗСС за акредитацију програма континуиране едукације

Здравствени савет Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације

Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (“Службени Гласник РС“, бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника:

 • Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)
 • Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1, 11000 Београд)
 • Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
  (ул. Пилота Михајла Петровића 5-а, 11000 Београд)
 • Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)
 • Фармацеутска комора Србије (ул. Дечанска 8а, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

 • од 15. до 30. јануара 2014,
 • од 1. до 15. априла 2014,
 • од 1. до 15. јула 2014. и
 • од 1. до 15. октобра 2014. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

 1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
 2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
 3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
 4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
 5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
 6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
 7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
 8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2014, 19. маја 2014, 18. августа 2014. и 17. новембра 2014. године.

Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.