Јавни позив за средства ФУП за КЕ

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, Одбор ФУП КМСЗТС, дана 12.03.2012. године, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   О Г Л А С

за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС

I Организатори акредитованих програма континуиране едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС, у периоду од 13. до 21. марта 2012. године, могу поднети захтев за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације (скраћено КМЕ).

II УСЛОВИ за доделу финансијских средстава:

 1. Достављање попуњеног, потписаног и печатом овереног захтева за доделу средстава, на прописаном обрасцу, који се налази на интернет страни КМСЗТС (Документи – Захтеви).
 2. Навести број и датум Одлуке Здравственог савета Србије којом је програм акредитован и акредитациони број тог програма.
 3. Да подносилац захтева има седиште на територији огранка КМСЗТС који додељује средства и коме подноси захтев.
 4. Уз захтев је потребно доставити:
 • Извод из Регистра удружења о регистрацији које води АПР не старији од 3 месеца (за стручне асоцијације и удружења),
 • Потврду или уверење надлежног суда о упису у Регистар (за здравствене установе и друге организаторе акредитованих програма КЕ),
 • Приказ финансијске структуре котизације и планирани број учесника на акредитованом програму континуиране едукације.
 1. При додели финансијских средстава предност имају:
 • организатори акредитованих програма КЕ који су одредили нижу висину котизације у односу на висину котизације других подносиоца захтева и
 • организатори акредитованог програма КЕ који је вреднован са 6 бодова од стране Здравственог савета Србије.

III Када су одлуком Пододбора ФУП огранка КМСЗТС додељена финансијска средства организатору за спровођење акредитованог скупа, чланови коморе из тог огранка КМСЗТС, партиципирају у смањеном износу котизације за учешће на том скупу.

IV У случају доделе средстава, подносилац захтева је дужан да:

 1. Приликом спровођења акредитованог програма континуиране едукације јасно назначи да је ФУП КМСЗТС ОГРАНКА коморе доделио финансијска средства за спровођење акредитованог програма КЕ и омогући присуство лица, овлашћеног од стране Извршног одбора тог огранка, ради вршења контроле одржавања скупа.

V Захтев за доделу финансијских средстава се подноси Пододбору ФУП-а оног огранка КМСЗТС на чијој територији се налази седиште подносиоца захтева – организатора акредитованог програма континуиране едукације.

VI Захтев са одговарајућом документацијом подноси се поштом на адресу примаоца:

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Стручна служба Огранка КМСЗТС
За Пододбор ФУП Огранка

 1. За Огранак Београд – Београд, Улица Палмотићева бр. 16-а.
 2. За Огранак Војводина – Нови Сад, Улица Железничка бр. 50 / I стан бр. 1.
 3. За Огранак Крагујевац – Крагујевац, Улица Града Сирена бр. 2-а.
 4. За Огранак Ужице – Ужице, Улица Метохијска бр. 12.
 5. За Огранак Ниш – Ниш, Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. “Душанов базар“, објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104).
 6. За Огранак Косово и Метохија – Косовска Митровица, Улица Болнички круг ББ.

VII Јавни оглас је отворен до 21. марта 2012. године.

Одбор Фонда узајамне помоћи
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара