Јавни позив за школовање ОГБГ

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 25.01.2011.г, Одлуке о издвајању финансијских средстава у Фонд узајамне помоћи чланова Коморе Извршног одбора Огранка Београд, у складу с финансијским планом и критеријумима Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова Коморе од 15.03.2011.г, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Београд упућују

Ј А В Н И   П О З И В

Члановима коморе Огранка Београд за подношење захтева за доделу финансијских средстава за школовање на високим струковним школама здравствене струке за школску 2011/2012 г.

I УСЛОВИ за доделу средстава подносиоцу захтева:

  1. захтев на прописаном обрасцу (налази се на интернет страни Коморе-документи-захтеви);
  2. да је у радном односу на неодређено време (потврда послодавца тј. установе);
  3. да постоји потреба и интерес послодавца тј.здравствене установе за његовим школовањем у високој струковној школи (потврда послодавца тј. установе);
  4. да има најмање 5 година радног стажа у струци односно 10 година до испуњавања првог услова за одлазак у пензију (потврда послодавца тј. установе);
  5. да има просечну оцену најмање 4,50 за средњи степен образовања,односно најмање 8,50 за виши односно високи степен образовања (фотокопија дипломе).

II Подносилац захтева је дужан (у случају доделе средстава) да:

  1. закључи уговор са Комором којим се уређују међусобна права,обавезе и одговорност;
  2. школску годину ,за коју су му додељена финансијска средства,заврши у року,у супротном је обавезан да Комори врати целокупан износ додељених новчаних средстава;
  3. потпише изјаву да после завршеног школовања најмање 5 година неће напуштати земљу ради запослења у иностранству;
  4. добијена средства врати Фонду у износу од 80% добијених средстава на подрачун Огранка са кога су исплаћена,у 8 (осам) једнаких месечних рата,почев од 4. месеца од месеца у којем су средства примљена.

III Захтев са одговарајућим документима подноси се поштом на адресу примаоца:

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Стручна служба Огранка Београд
За Пододбор ФУП Огранка
Палмотићева 16 а
БЕОГРАД

IV Јавни позив је отворен до 15.11.2011.г.