Јавна набавка службеног аутомобила

Назив наручиоца:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за потребе организационих јединица: Огранка Београд, Огранка Крагујевац и Огранка Ужице)
Адреса наручиоца:
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду.

Предмет јавне набавке:
бр. 1.1.2/2015 су добра – нова путничка возила, комада 3, за потребе обављања редовних активност и послова КМСЗТС – Огранка Београд, Огранка Крагујевац и Огранка Ужице.

Преузмите:

Позив за подношење понуде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара – нових путничких возила ЈН добара бр. 1.1.2/201
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара бр. 1.1.2/2015- нових путничких возила
ИЗМЕНА Позива за подношење понуда