Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 7.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
ОГРАНАК КОСОВО И МЕТОХИЈА
К О С О В С К А М И Т Р О В И Ц А
УЛИЦА БОЛНИЧКИ КРУГ ББ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Косово и Mетохија
Седиште: Косовска Митровица, Улица Болнички круг ББ

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 7.

Март 2014. године

преузмите конкурсну документацију…

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала бр. 1.1.3. партија 7