Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 5.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ
К Р А Г У Ј Е В А Ц
УЛИЦА ГРАДА СИРЕНА БР. 2-А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Крагујевац
Седиште: Крагујевац, Улица Града Сирена бр. 2-а

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 5.

Март 2014. године

преузмите конкурсну документацију…

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала бр. 1.1.3. партија 5