Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 2.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
ОГРАНАК БЕОГРАД
Б Е О Г Р А Д
УЛИЦА ПАЛМОТИЋЕВА БР. 16/А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Београд
Седиште: Београд, Улица Палмотићева бр.16/А

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 2.

Март 2014. године

преузмите конкурсну документацију…

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала бр. 1.1.3. партија 2