Извештај са седнице Скупштине КМСЗТС одржане 23. 12. 2011.

Одржана је 4. седница Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, 23.12.2011. године и 05.01.2012. године. Скупштинске одлуке са ове седнице су:

  1. Усвајање извештаја независне ревизорске куће „МДМ Ревизија“ о извршеној ревизији финансијског пословања КМСЗТС у 2011. години.
  2. Усвојене су измене и допуне финансијског плана за 2011. годину а које се тичу измена ставки за опремање канцеларијског простора централе КМСЗТС.
  3. Усвојен је извештај о финансијском пословању КМСЗТС за 2011. годину.
  4. Усвоје је предлог за измену висине чланарине у КМСЗТС у износу од 0,6% од нето зараде чланова КМСЗТС.
  5. Усвојен је план рада КМСЗТС за 2012. годину, финансијски план и план јавних набавки.
  6. Усвојен је предлог ИО огранка Ниш а који се тиче избора Бобана Митровића за члана УО КМСЗТС уместо преминулог колеге и члана УО Живојина Павловића.
  7. Такође је усвојен предлог за избор члана ИО Ниш Горана Стаменковића делегата са територије Јабланичког округа.
  8. Усвојена је одлука о изменама и допунама Статута КМСЗТС.

Седница је трајала два дана, а наставак седнице је одржан у просторијама Медицинског Факултета у Нишу 05.01.2012. године. У раду ове седнице укључио се велики број делегата из свих огранака КМСЗТС што је и довело до разматрања и усвајања више измена у плановима рада, финансијским плановима итд. Одлука о измени висине чланарине је од стране појединих делегата оспоравана као сврсисходна али је након дуже расправе и доказивања са релевантним подацима, Скупштина донела одлуку да се Министарству Здравља упути захтев за сагласност за висину чланарине од 0,6% нето зараде чланова. Делегати су узели у обзир тешку материјалну ситуацију запослених у здравству Републике Србије али сматрају да овим повећањем чланарине и активним учешћем КМСЗТС у процесу финансирања континуиране едукације и формалног образовања (кроз финансијска средства са подрачуна фонда узајамне помоћи КМСЗТС а који је намењен за КЕ и формално образовање) постоји реална потреба да се овај предлог усвоји. Доста полемике се водило око осигурања од последица стручне грешке које је предвиђено овим повећањем чланарине и то од стране појединих делегата који нису узели о обзир реалност постојања стручне грешке и законску обавезу које све коморе користе ради заштите свог чланства.

Што се тиче измена и допуна Статута, доношењу одлуке је претходило усвајање измена у допуна Статута у глобалу а да је након тога разматран сваки пристигли амандман на измене и допуне Статута КМСЗТС и о сваком се појединачно одлучивало. Након доношења одлуке о изменама и допунама Статута морамо истаћи незадовољство већине делагата Скупштине КМСЗТС са непојављивањем предлагача великог броја амандмана Статута КМСЗТС а који су чланови Скупштине КМСЗТС.