Јавна набавка 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности горива бр. 1.1.1./2018, партије 1-6 П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА БР. 1.1.1./2018 – Партија 1-6 - ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95…