Примедбе – април 2012.

Република Србија ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ Број: 153-02-1948/2012-01 Датум: 13.06.2012. године Б е о г р а д На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС” 107/05) Здравствени савет Србије доноси О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на…