Штампа
ПДФ

 

Закон о Коморама

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Етички кодекс

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце здр. радницима

Правилник о обављању здравствене делатности у здравственим установама Сл.гл.РС 16/2018

Правилник о полагању лиценцног испита

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравcтвене сараднике

Правилник о изменама Правилника ФУП-а КМСЗТС, број 1936-9/17 од 23.12.2017. годинe.

Правилник о изменама Правилника ФУП-а КМСЗТС, број 1273-3-1/2018 од 25.08.2018. године.

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Одлука Одбора ФУП, бр. 2198-12 од 7.09.2012. године.

Правилник о пружању помоћи члановима коморе у случају учињене стручне грешке

Одлука Скупштине о доношењу Правилника о финансијско-материјалном  пословању Коморе

Правилник о финансијско материјалном пословању КМСЗТС

Правилник о рачуноводству

Правилник о употреби печата КМСЗТС

Правилник о поступку јавне набавке унутар КМСЗТС

Правилник о признањима КМСЗТС

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Критеријуми за доделу финансијских средестава  намењених формалном образовању и спровођење континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС

Правилник о листи стручних, академских и  научних назива

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника

Одлука о измени Пословника о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Управног одбора

Пословник о раду Надзорног одбора 


ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)

("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)

Захтев за полагање ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА

Захтев за исправку/проверу бодова КМЕ

Захтев за издавање уверења из службене евиденције

Захтев за издавање Решења о привременој лиценци...


Списак докумената потребних за упис у КМСЗТС

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Београд

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Војводина

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Ниш

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Крагујевац

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Ужице

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Косова и Метохије

-Захтев за издавање решења о лиценци 

-Образац потврде о запослењу

- Модел уплатнице  за упис у Именик КМСЗТС -  Захтев за брисање из Именика чланова Коморе


Списак докумената потребних за релиценцирањеЗахтев за доделу средстава ФУП-а КМСЗТС намењених КМЕ чланова КМСЗТС..

Захтев за доделу средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању чланова КМСЗТС

Захтев за доделу средстава ФУП-а КМСЗТС намењених непосредној једнократној помоћи 

Појединачни захтев за издавање потврде - за међународни конгрес/симпозијум


Документа потребна за акредитацију програма континуиране едукације


-Пријава за курс, симпозијум, конгрес - eng

-Формулар за пријаву конгреса, симпозијума или курса за акредитацију 

-Формулар за пријаву стручног састанка за акредитацију 

-Формулар за пријаву теста за акредитацију

-Образац промене термина одржавања континуиране едукације...

-Образац извештаја ...

Аутор: Administrator