ЈП – Лаптоп

НАРУЧИЛАЦ:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Б е о г р а д
Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г
Тел./факс: 011-2561-030
Број јавне набавке: 2/12
Датум: 21.03.2012. год.

П О З И В

за достављање понуде компјутерске опреме – лап топ рачунара за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије у 2012. г.

Молимо Вас да Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, (скраћени назив: КМСЗТС), из Београда, ул. Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, доставите, путем поште, у затвореној коверти, у писаном облику понуду компјутерске опреме – лап топ рачунара:

 • Предмет јавне набавке мале вредности бр. 2/12 је набавка компјутерске опреме – лап топ рачунара, комада 6, од чега комада 5 – модел HP Compaq Presario CQ57-375SM и комада 1 – модел HP Pavilion G6-1304sm-Core i5-2450M-A9W33EA, за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
 • Рок испоруке: 15 дана од дана закључивања Уговора о јавној набавци канцеларијског материјала за потребе КМСЗТС.
 • Место испоруке: Службене просторије Наручиоца-КМСЗТС, у Београду, у Улици Пилота Михајла Петровића бр. 5-г.
 • Начин плаћања: по договору, након достављања фактуре од стране Понуђача.
 • Упутство и услови понуђачима за сачињавање понуде налазе се у конкурсној документацији.
 • Критеријуми за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
 • Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.
 • Понуде се подносе у писаној форми, у запечаћеној коверти на којој је јасно назначено да се ради о понуди компјутерске опреме – лап топ рачунара за Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, са упозорењем „не отварати“, непосредно или препорученом поштом на адресу: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. Коверат на предњој страни мора имати: назив понуђача, адресу и деловодни број, а на полеђини мора бити оверена печатом са бројем телефона и именом контакт особе, до 11.04.2012. године, до 13.00 часова, без обзира на начин слања.
 • Рок за достављање понуде је 11.04.2012. године, до 13.00 часова, без обзира на начин на који су послате.
 • Понуда која буде достављена након протека наведеног рока (дана и часа) сматраће се неблаговременом и неће бити узета у разматрање.
 • Јавно отварање понуда ће се одржати дана 11.04.2012. г., у 13:30 часова, након истека рока за подношење понуда, у службеним просторијама Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, уз присуство овлашћених представника понуђача. Посебан позив за јавно отварање понуда се неће упућивати. Наручилац задржава право отварања понуда и без присуства понуђача.
 • Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети писано пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда.
 • Понуђачи су упознати са условима који морају бити испуњени ради учествовања у поступку јавне набавке:
  • да је регистрован код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар;
  • да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
  • да му у року од две године пре објављивања позива, односно пре започињања поступка набавке није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
  • да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
  • да има важећу одлуку надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
  • да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
  • да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
 • Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.
 • Позив је упућен понуђачима на један од следећих начина: поштом, телефаксом, електронском поштом и на други начин.

Директор КМСЗТС
Драган Шашић

преузмите документацију: