Штампа
ПДФ

Поштоване/Поштовани,

 

Стручна служба Огранка Војводина КМСЗТС у свом досадашњем раду наилазила је на један број недоумица у којима се нађу здравствени радници у тренутку потребе да аплицирају за лиценцу  за обављање своје професије. Стога ћемо покушати да Вам у најкраћем одговоримо на најчешће постављана питања из ове области:

Ø      Да би сте добили дозволу за обављање послова здравственог радника потребно је да будете уписани у Именик КМСЗТС.

Ø      Здравствени радници свих профила који су образовање стекли на средњим, вишим или струковним медицинским школама уписују се у Именик КМСЗТС у огранку коморе на чијој територији имају пребивалиште

Ø      За упис у регистар коморе потребно је да правилно попуните "Захтев за учлањење у КМСЗТС" који можете преузети у седишту огранка или на овом сајту: овде.  Формулар је двостран и неопходно је попунити обе стране формулара.

Ø      На дну прве стране формулара (тзв. страна са коцкицама) налази се списак докумената које је потребно приложити уз попуњен захтев: фотокопију извода из књиге рођених, уверења о држављанству, oверене дипломе о завршеном медицинском образовању и уверења о положеном стручном испиту (стручна спрема и профил на Вашој дипломи и уверењу о положеном стручном испиту морају бити усклађени). Поред наведеног потребно је приложити оригинал потврде о раду издате од стране Вашег послодавца (за запослена лица); или потврдe Националне службе за запошљавање (за незапослена лица), као и доказ о извршеној уплати на име трошкова уписа. Правилно попуњен формулар можете видети овде.

Ø      На име трошкова уписа у регистар КМСТС потребно је да извршите уплату износа од 500,00 динара на ТР Огранка Војводина КМСЗТС: 160-931415-13. Пример правилно попуњеног налога за уплату можете видети овде. Један примерек доказа о плаћеном упису прилажете предходно наведеном и достављате нама: поштом на адресу Огранка Војводина КМСЗТС (Jeврејска 2, 21000 Нови Сад) или лично било ког радног дана у времену од 8,00-15,00 часова.

Ø      Десет до петнаест дана од пријема уредног захтева за учлањење на адресу послодавца (запосленим лицима) односно на кућну адресу (незапосленим лицима) доставићемо "Решење о упису у Именик КМСЗТС".

Ø      Чланови коморе уз ово решење добиће и формулар "Захтев за издавање лиценце КМСЗТС" који је потребно попунити, потписати и вратити Огранку Војводина, поштом или лично.

Ø      Лиценца ће Вам бити достављена на адресу здравствене установе у којој сте запослени, односно на кућну адресу уколико сте незапослено лице, пензионер или не радите у струци. Од  датума назначеног на лиценци подлежете обавези КМЕ.

Ø      Неопходно је да матични огранак документовано извештавате о свим насталим пороменама у односу на податке које пријавите приликом учлањења (промена презимена, послодавца, нивоа образовања, профила, адресе, радног статуса) слањем фотокопије документа којим исту доказујете а наводећи свој ИД број додељен од стране КМСЗТС.

Ø      Уколико сте запослено лице - од датума пријема решења о упису у именик КМСЗТС подлежете обавези плаћања чланарине у износу од 0,6% од Ваше месечне нето зараде. Чланови запослени у буџетским установама обавезу испуњавају обуставом са плате а попуњавајући изјаву о плаћању са полеђине формулара за учлањење (стр.2) чију фотокопију предају обрачунском раднику послодавца који оверава оригинал, а чланови који долазе из приватног сектора уплату могу вршити лично на ТР Огранка Војводина (160-931415-13) уписујућиу позив на број на уплатници свој ИД број додељен од стране коморе.

Аутор: Administrator