Штампа
ПДФ
18
април
2011

Послови и задаци

Комора у складу са Законом о коморама здравствених радника обавља послове као јавна овлашћења, и то као:

1. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
2. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА (ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ):
доноси кодекс професионалне етике
врши упис чланства и води именик Коморе
Издаје, обнавља и одузима одобрење за самостални рад (ЛИЦЕНЦЕ)
Посредује у споровима чланова Коморе и корисника здравствене заштите
Организује судове части ради утврђивања повреде професионалне дужности и одговорности чланова Коморе и изриче мере за те повреде
води именик дисциплинских мера
издаје изводе из именика, уверења и потврде о чињеницама (Јавне исправе)
одређује висину чланарине и износа за издавање осталих јавних исправа
издаје легитимацију члановима Коморе који имају лиценцу и додељује им ИД број
Заступа и штити професионалне интересе чланова Коморе у обављању професије
Стара се о угледу чланова Коморе односно о обављању послова здр.делатности у складу са Етичким кодексом 
Води евиденцију чланова Коморе који обављају приватну праксу а који су регистровани код надлежних органа
Предлаже листу надзорника за редовни и ванредни спољни стручни надзор квалитета стручног рада, у складу са законом о здр.заштити
Даје иницијативу за ближе уређивање приправничког стажа и полагања приправничког испита, као и њихово стручно усавршавање
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
Учествује у утврђивању номенклатуре здр.услуга и критеријума мерила за закљуђивање уговора о пружању здр.заштите веано за здравствено осигурање
Даје иницијативу за доношење прописа у области здр.заштите и здр.осигурања
Даје иницијативу и предузима мере за осигурање чланова Коморе код носиоца осигурања за ризик који може настати због стручне грешке у вршењу послова здр. делатности
Пружа стручну помоћ грађанима у остваривању права на здр.заштиту у случају нестручног или неетичког рада члана Коморе
Пружа стручну помоћ члановима Коморе који обављају приватну праксу при закључењу уговора са организацијама здравственог осигурања
Прати и покреће иницијативу за предузимање законом прописаних мера у вези са повредом прописа о забрани рекламирања (оглашавања) у области здравствене заштите
Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом КМСЗТС

Аутор: Administrator